Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 26
35-026 Rzeszów
tel. 853 57 53, 8533927
fax 853 57 53 wew. 35
strona www: http://www.mopsrzeszow.pl
e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie działa na podstawie następujących przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
- Innych ustaw, a w szczególności:
• Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
• Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
• Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 86,
poz. 732 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- Uchwały Nr XI/48/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 20 lutego 1990 roku w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie,
- Statutu Ośrodka

Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Rzeszowa w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane przez Ośrodek:
1) sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
2) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie posiadającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
7) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz nie zamieszkującymi wspólnie matką, ojcem lub rodzeństwem,
8) praca socjalna,
9) organizowanie i świadczenie usług, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
10) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
11) tworzenie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
12) dożywianie dzieci,
13) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
14) kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta w tych domach,
15) sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej Wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego.

2. Zadania własne gminy realizowane przez Ośrodek:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
2) prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających takiej formy opieki,
3) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
4) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

3. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie realizowane przez Ośrodek:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłek stały niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
3) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
7) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z innych ustaw.

4. Zadania powiatu realizowane przez Ośrodek:
1) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
2) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
3) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym placówek wsparcia dziennego, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
4) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i na kontynu-owanie nauki oraz pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
5) pomoc w integracji ze środowiskiem osobom, które otrzymały status uchodźcy,
6) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
7) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
8) prowadzenie mieszkań chronionych, prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, opracowywanie i realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób, dofinansowanie:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych,
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
e) rehabilitacji dzieci i młodzieży, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Rzeszowa, opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa, przedstawianie Prezesowi Zarządu PFRON sprawozdań rzeczowo finansowych o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu środków, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników oraz doradztwo metodyczne, podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, sporządzanie bilansu potrzeb i sprawozdawczości i przekazywanie Wojewodzie.

5. Zadania powiatu z zakresu administracji rządowej realizowane przez Ośrodek:
1) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne,
2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
4) pomoc w formie usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych,
5) analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw,
6) pomoc w przygotowaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent.

6. Inne zadania gminy realizowane przez Ośrodek:

1) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych,
2) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
3) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, niepodlegające obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu,
4) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych,
5) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zaliczki alimentacyjnej,
6) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Organizacje pozarządowe, z którymi współpracuje MOPS:

• Fundacja "Wzrastanie"
• Stowarzyszenie B - 4
• Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.
• Stowarzyszenie "Rodzina Rodzin"
• Stowarzyszenie "Pomoc"
• Stowarzyszenie "Karan",
• Fundacja "Nowe Życie"
• Parafia p.w. Chrystusa Króla
• Parafia Św. Judy Tadeusza
• Parafia p.w. Matki Bożej Saletyńskiej
• Parafia p.w. bł. Karoliny
• Stowarzyszenie "CRAS"
• Akcja Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej
• Wojewódzki Zespół Specjalistyczny
• Stowarzyszenie "Promyk Słońca"
• Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
• Polski Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki
• Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
• Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową
• Rzeszowski Klub Chorych na SM
• Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki
• Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych "Res-Gest"
• Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
• Stowarzyszenie "Titum"
• Podkarpacki Bank Żywności
• Caritas Diecezji Rzeszowskiej
• Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej MOPS w Rzeszowie: http://www.mopsrzeszow.pl.