Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Warunki
Stypendium może być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych:
a) podstawowych (klasy IV – VI),
b) gimnazjalnych,
c) ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,

2) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

3) uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:
a) 5,60 – w przypadku uczniów szkół podstawowych,
b) 5,40 – w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych,
c) 5,10 – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

4) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

Do średniej ocen nie wlicza się dodatkowych zajęć edukacyjnych wprowadzonych do szkolnych planów nauczania na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204).

Uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę z tych zajęć. W przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia z religii i etyki do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen kwalifikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób średnia ocen nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,

2) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

3) uzyskali jedno z następujących osiągnięć:
a) tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub tytuł laureata zawodów trzeciego stopnia olimpiady, konkursu lub turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim, organizowanych na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.),
b) tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym,
c) tytuł laureata konkursu sportowego, zawodów sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim – w przypadku ucznia będącego reprezentantem szkoły,

4) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Miasta Rzeszowa w kraju lub poza jego granicami.

W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 lipca do 30 czerwca roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.

Wymagane dokumenty:

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce:
• wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce,
• arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły).
Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia:
• wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia,
• arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły),
• zaświadczenie lub kserokopie dokumentów stwierdzających uzyskanie osiągnięć.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów, 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 15. pok. 7.

Termin i sposób załatwienia:
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły.
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie dłużej niż do 15 lipca danego roku. W przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych wnioski o przyznanie stypendium należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie dłużej niż do 31 maja danego roku. W razie zbiegu uprawnień do uzyskania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia przyznaje się Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce, a jego kwotę podwyższa się nie więcej niż o 40% miesięcznej wysokości Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia. 

Podstawa prawna:
Zasady udzielania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia reguluje: Uchwała Nr XX/438/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów, 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 15. pok. 7.

Inne informacje:
Wysokość stypendium określa Prezydent Miasta Rzeszowa, w ramach przyznanych środków w budżecie gminy, w stosownym zarządzeniu.

Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania, z wyjątkiem absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których stypendium zostanie przyznane i wypłacone w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

W przypadku gdy w roku szkolnym, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium, uczeń otrzymał stypendium za wyniki w nauce na podstawie art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, to okres przyznania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce ulega skróceniu o jeden miesiąc.

Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje w przypadku:
1) skreślenia ucznia z listy uczniów,
2) rezygnacji ucznia ze szkoły,
3) uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy zachowania,
4) podjęcia przez ucznia nauki w szkole znajdującej się poza Rzeszowem,
5) zmiany miejsca zameldowania na zameldowanie poza Rzeszowem,
6) wymeldowania z pobytu stałego w Rzeszowie,
7) rezygnacji z pobierania stypendium złożonej pisemnie przez ucznia pełnoletniego lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego.

Niepoinformowanie Prezydenta Miasta Rzeszowa o sytuacjach powodujących utratę prawa do otrzymywania stypendium i pobieranie stypendium w sposób niezgodny z warunkami zawartymi w Programie będą podstawą do żądania od pełnoletniego stypendysty lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania stypendium na wskazany rachunek bankowy.