Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Warunki:

Stypendium może być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych:
1) klas IV – VIII szkół podstawowych,
2) gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów,
3) szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości,
4) szkół artystycznych, z wyjątkiem klas I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz policealnej szkoły plastycznej.

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,

2) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

3) uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

a) 5,70 – w przypadku uczniów klas IV szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
b) 5,60 – w przypadku uczniów klas V i VI szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
c) 5,40 – w przypadku uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej, klas VII-VIII ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas II i III gimnazjum i dotychczasowych gimnazjów, klas I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas II – III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
d) 5,10 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości oraz klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, liceum plastycznego i klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

4) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

Do średniej ocen nie wlicza się dodatkowych zajęć edukacyjnych, w których udział uczniów jest obowiązkowy na podstawie przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
Uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę z tych zajęć. W przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia z religii i etyki do średniej ocen wlicza się końcowe oceny klasyfikacyjne z tych zajęć.

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,

2) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

3) uzyskali jedno z następujących osiągnięć:
a) tytuł laureata - organizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.):
- konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,
- olimpiady - trójstopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim,
- konkursu, turnieju – trójstopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim - obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim,
b) tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym,
c) tytuł laureata konkursu sportowego, zawodów sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim – w przypadku ucznia będącego reprezentantem szkoły,

4) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Miasta Rzeszowa w kraju lub poza jego granicami.
W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 lipca do 30 czerwca roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.

Wymagane dokumenty

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce:
• wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce,
• arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły).

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia:
• wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia,
• arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły),
• zaświadczenie lub kserokopie dokumentów stwierdzających uzyskanie osiągnięć.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów, 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 15.

Termin i sposób załatwienia

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie dłużej niż do 15 lipca danego roku.

W przypadku absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych wnioski o przyznanie stypendium należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie dłużej niż do 31 maja danego roku.

W razie zbiegu uprawnień do uzyskania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia przyznaje się Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce, a jego kwotę podwyższa się nie więcej niż o 40% miesięcznej wysokości Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia.

Podstawa prawna

Zasady udzielania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia reguluje: Uchwała Nr XX/438/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz Uchwała Nr LV/1302/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów, 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 15.

Inne informacje

Wysokość stypendium określa corocznie Prezydent Miasta Rzeszowa, w ramach przyznanych środków w budżecie gminy, w stosownym zarządzeniu.
Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania, z wyjątkiem absolwentów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, dla których stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego,
W przypadku gdy w roku szkolnym, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium, uczeń otrzymał stypendium za wyniki w nauce na podstawie art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, to stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania.

Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje w przypadku:
1) skreślenia ucznia z listy uczniów,
2) rezygnacji ucznia ze szkoły,
3) uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy zachowania,
4) podjęcia przez ucznia nauki w szkole znajdującej się poza Rzeszowem,
5) zmiany miejsca zameldowania na zameldowanie poza Rzeszowem,
6) wymeldowania z pobytu stałego w Rzeszowie,
7) rezygnacji z pobierania stypendium złożonej pisemnie przez ucznia pełnoletniego lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego.

Niepoinformowanie Prezydenta Miasta Rzeszowa o sytuacjach powodujących utratę prawa do otrzymywania stypendium i pobieranie stypendium w sposób niezgodny z warunkami zawartymi w Programie będą podstawą do żądania od pełnoletniego stypendysty lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania stypendium na wskazany rachunek bankowy.