Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

W dniu 4 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Zgodnie z ww. programem, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 będą mogli otrzymać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podstawa prawna

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1342) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną objęci będą pomocą w formie:

1. Dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego uczęszczający do:
• branżowej szkoły I stopnia,
• klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
• klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
• klasy I pięcioletniego technikum,
• klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
• szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
• klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
• klasy I liceum sztuk plastycznych,
• klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
• klas I-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV-VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,

2. Dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego uczęszczający do:
• klas I i III branżowej szkoły I stopnia,
• klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

3. Dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych uczęszczający do:
• klasy I branżowej szkoły I stopnia,
• klasy I pięcioletniego technikum,
• klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Wysokość dofinansowania zakupu podręczników:

• dla uczniów:
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
Uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy; 
do kwoty 225 zł
• dla uczniów: 
- słabowidzących
- niesłyszących
- słabosłyszących
- z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej 
uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia; 
do kwoty 390 zł 
• dla uczniów: 
- słabowidzących
- niesłyszących
- słabosłyszących
- z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
uczęszczających do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV-VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych. 
do kwoty 445 zł

Zasady udzielania pomocy

1. Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych ucznia, przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia.
2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020, w terminie do 10 września 2019 r.
3. Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy.
4. Po otrzymaniu środków pieniężnych na dofinansowanie zakupu podręczników dyrektor szkoły zwraca rodzicom koszty zakupu na podstawie przedstawionych dokumentów zakupu.
5. W przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne koszty zakupu podręczników zwraca Prezydent Miasta Rzeszowa.

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek (wniosek dostępny poniżej)
2. Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Informacje dodatkowe

1. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na zakup podręczników dokonuje się na podstawie faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia lub rodzica, prawnych opiekunów ucznia, rodziców zastępczych, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych.
2. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2019 - „Wyprawka szkolna”.
3. W przypadku zakupu podręczników przez szkołę zwrotu kosztów dokonuje się na podstawie zbiorczych faktur wystawionych na szkołę, z określeniem kosztów poniesionych przez rodzica.
4. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.