Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier”

Warunki:

Stypendium dla młodego inżyniera może być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych:

1) gimnazjum i klas dotychczasowych gimnazjów,
2) liceum ogólnokształcącego i technikum,
3) branżowej szkoły I stopnia i klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,
4) szkół artystycznych: liceum plastyczne, ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych, ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia (klasy II - VI).”

Stypendium dla młodego inżyniera może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:
1. posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie Rzeszowa lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,

2. uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

3. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali, co najmniej dobrą ocenę zachowania,

4. w roku szkolnym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium nie mieli nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

5. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych,

6. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę z tych zajęć. W przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia z religii i etyki do średniej ocen wlicza się końcowe oceny klasyfikacyjne z tych zajęć.) co najmniej 4,50,

7. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z wybranych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących (matematyczno-przyrodniczych), zawodowych albo ogólnozawodowych co najmniej:
a) 5,60 – w przypadku gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klas II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
b) 5,30 – w przypadku liceum ogólnokształcącego,
c) 5,00 – w przypadku technikum, branżowej szkoły I stopnia, klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkół artystycznych: liceum plastycznego, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych (klasy IV – VI), ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia (klasy IV - VI), 

8. Uzyskali co najmniej ocenę dobrą z przedmiotów wymienionych w ust. 4 pkt 1. Uchwały Nr XX/439/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 roku, wybranych do średniej ocen.

Średnią ocen z wybranych przedmiotów ogólnokształcących (matematyczno-przyrodniczych), zawodowych albo ogólnozawodowych oblicza się:

1. W przypadku gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów oraz liceum ogólnokształcącego – na podstawie ocen z trzech przedmiotów wybranych spośród następujących:
a) matematyka,
b) fizyka,
c) biologia,
d) chemia,
e) informatyka,
f) geografia,

2. W przypadku technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej – na podstawie ocen z trzech przedmiotów wybranych zarówno spośród wymienionych w ust. 4 pkt 1, jak i zawodowych teoretycznych właściwych dla danego zawodu przewidzianych w szkolnych planach nauczania; warunkiem jest, aby co najmniej jeden z przedmiotów był ogólnokształcącym, wybranym spośród wymienionych w ust. 4 pkt 1,

3) W przypadku szkół artystycznych – na podstawie ocen z trzech przedmiotów wybranych zarówno spośród wymienionych w ust. 4 pkt 1, jak i ogólnozawodowych właściwych dla danego profilu kształcenia przewidzianych w szkolnych planach nauczania; warunkiem jest, aby co najmniej dwa przedmioty były ogólnokształcącymi, wybranymi spośród wymienionych w ust. 4 pkt 1.”

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o przyznanie Stypendium dla młodego inżyniera,
2. arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do przyznania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły) lub zaświadczenie o ocenach uzyskanych w III klasie gimnazjum, w III klasie dotychczasowych gimnazjów dla uczniów klas I liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i liceum plastycznego wystawione przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w poprzednim roku szkolnym, według wzoru określonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
W przypadku technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, do wniosku dołącza się również wykaz przedmiotów realizowanych w kształceniu zawodowym teoretycznym.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów, 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 15. pok. 7.

Termin i sposób załatwienia:

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły. Wnioski należy składać w terminie od 15 do 30 września roku szkolnego, na który ma być przyznane stypendium.

Podstawa prawna:

Zasady udzielania „Stypendium dla młodego inżyniera” reguluje Uchwała Nr XX/439/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz Uchwała zmieniająca Nr LV/1301/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2018 r.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów, 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 15. pok. 7.

Inne informacje:

Wysokość stypendium określa corocznie Prezydent Miasta Rzeszowa, w ramach przyznanych środków w budżecie gminy, w stosownym zarządzeniu.

Stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania.

W przypadku gdy uczeń pobiera „Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce” albo „Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia” nie może ubiegać się o stypendium w ramach niniejszego Programu.

Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje w przypadku:
1. skreślenia ucznia z listy uczniów,
2. rezygnacji ucznia ze szkoły,
3. uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy zachowania,
4. podjęcia przez ucznia nauki w szkole znajdującej się poza Rzeszowem,
5. wymeldowania z pobytu stałego w Rzeszowie,
6. złożenia w formie pisemnej przez pełnoletniego stypendystę lub rodzica (opiekuna prawnego) niepełnoletniego stypendysty rezygnacji z pobierania stypendium,
7. zmiany miejsca zameldowania na zameldowanie poza Rzeszowem.

Szkoła informuje uczniów o wysokości i okresie przyznania stypendium, odmowie oraz utracie prawa do stypendium.
Niepoinformowanie Prezydenta Miasta Rzeszowa o sytuacjach powodujących utratę prawa do otrzymywania stypendium i pobierania stypendium w sposób niezgodny z warunkami zawartymi w Programie będą podstawą do żądania od pełnoletniego stypendysty lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania stypendium na wskazany rachunek bankowy.