Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier”

Warunki:

Stypendium dla młodego inżyniera może być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych:
1. gimnazjum klasy II i III,
2. liceum technikum,
3. zasadniczej szkoły zawodowej.

Stypendium dla młodego inżyniera może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:
1. posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie Rzeszowa lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,
2. uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
3. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali, co najmniej dobrą ocenę zachowania,
4. w roku szkolnym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium nie mieli nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
5. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych,
6. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę do średniej ocen wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć) co najmniej 4,50,
7. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z wybranych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących (matematyczno-przyrodniczych), zawodowych albo ogólnozawodowych co najmniej:
a) 5,60 – w przypadku gimnazjum,
b) 5,30 – w przypadku liceum ogólnokształcącego,
c) 5,00 – w przypadku technikum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkół ponadgimnazjalnych artystycznych.
8. Uzyskali co najmniej ocenę dobrą z przedmiotów wymienionych w ust. 4 pkt 1. Uchwały Nr XX/439/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 roku.

Średnią ocen z wybranych przedmiotów ogólnokształcących (matematyczno-przyrodniczych), zawodowych albo ogólnozawodowych oblicza się:
1. W przypadku gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego – na podstawie ocen z trzech przedmiotów wybranych spośród następujących:
a) matematyka,
b) fizyka,
c) biologia,
d) chemia,
e) informatyka,
f) geografia,
2. W przypadku technikum i zasadniczej szkoły zawodowej – na podstawie ocen z trzech przedmiotów wybranych zarówno spośród wymienionych w ust. 4 pkt 1, jak i zawodowych teoretycznych właściwych dla danego zawodu przewidzianych w szkolnych planach nauczania; warunkiem jest, aby co najmniej jeden z przedmiotów był ogólnokształcącym, wybranym spośród wymienionych w ust. 4 pkt 1,
3. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych artystycznych (szkoły plastyczne i szkoły muzyczne) – na podstawie ocen z trzech przedmiotów wybranych zarówno spośród wymienionych w ust. 4 pkt 1, jak i ogólnozawodowych właściwych dla danego profilu kształcenia przewidzianych w szkolnych planach nauczania; warunkiem jest, aby co najmniej dwa przedmioty były ogólnokształcącymi, wybranymi spośród wymienionych w ust. 4 pkt 1.

Wymagane dokumenty
1. wniosek o przyznanie Stypendium dla młodego inżyniera,
2. arkusza ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do przyznania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły) lub zaświadczenie o ocenach uzyskanych w III klasie gimnazjum dla uczniów klas I szkoły ponadgimnazjalnej wystawione przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w poprzednim roku szkolnym według wzoru określonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa,

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów, 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 15. pok. 7.

Termin i sposób załatwienia
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły. Wnioski należy składać w terminie od 15 do 30 września roku szkolnego, na który ma być przyznane stypendium.

Podstawa prawna
Zasady udzielania „Stypendium dla młodego inżyniera” reguluje Uchwała Nr XX/439/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier”.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów, 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 15. pok. 7.

Inne informacje
Wysokość stypendium określa Prezydent Miasta Rzeszowa, w ramach przyznanych środków w budżecie gminy, w stosownym zarządzeniu.
Stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania.
W przypadku gdy uczeń pobiera „Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce” albo „Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia” nie może ubiegać się o stypendium w ramach niniejszego Programu.

Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje w przypadku:
1. skreślenia ucznia z listy uczniów,
2. rezygnacji ucznia ze szkoły,
3. uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy zachowania,
4. podjęcia przez ucznia nauki w szkole znajdującej się poza Rzeszowem,
5. wymeldowania z pobytu stałego w Rzeszowie,
6. złożenia w formie pisemnej przez pełnoletniego stypendystę lub rodzica (opiekuna prawnego) niepełnoletniego stypendysty rezygnacji z pobierania stypendium,
7. zmiany miejsca zameldowania na zameldowanie poza Rzeszowem.

Szkoła informuje uczniów o wysokości i okresie przyznania stypendium, odmowie oraz utracie prawa do stypendium. Niepoinformowanie Prezydenta Miasta Rzeszowa o sytuacjach powodujących utratę prawa do otrzymywania stypendium i pobierania stypendium w sposób niezgodny z warunkami zawartymi w Programie będą podstawą do żądania od pełnoletniego stypendysty lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania stypendium na wskazany rachunek bankowy.