Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Nabór kandydatów na przedstawicieli w Komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie ochrony praw konsumenta w 2018 r.

Zarządzenie Nr VII/1406/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony praw konsumenta w 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony praw konsumentów w 2018 r., zwanej dalej „Komisją konkursową”.
2. Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji w Komisji konkursowej stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia. Ogłoszenie umieszcza się na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie internetowej www.rzeszow.pl.

§ 2

1. Do naboru mogą przystąpić organizacje prowadzące działalność na terenie miasta Rzeszowa.
2. Zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji w Komisji konkursowej należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

§ 3

1. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch kandydatów na przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej, wyboru dwóch przedstawicieli dokonuje Komisja w składzie:
1) Przewodnicząca Komisji – Artur Kondrat – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.
2) Członkowie Komisji:
a) Grażyna Kalandyk – Dyrektor Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa;
b) Maciej Magnowski – Kierownik Referatu Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa;
c) Radomir Stasicki – Miejski Rzecznik Praw Konsumentów w Rzeszowie.
2. Komisja przeprowadza nabór i przedstawia jego wyniki Prezydentowi Miasta Rzeszowa nie później, niż w terminie 14 dni, po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Zarządzenia.
3. Komisja działa na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa
Tadeusz Ferenc