Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Zasięg terytorialny i lokalizacja Rzeszowskiego Obszaru...

Jak powstał Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF)? 

Podstawą do wyznaczania obszaru realizacji Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jest dokument pn. „Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich” (opracowany na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w lutym 2013 r.).

Pierwsze kroki w celu zawiązania trwałej współpracy w ramach ZIT obszaru funkcjonalnego Gmina Miasto Rzeszów podjęła w październiku 2012 r. proponując gminom: Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Krasne, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn wspólną realizację inwestycji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W trakcie kolejnych spotkań uzgodniono, że teren ROF obejmie łącznie jedenaście gmin (poza ww. także gm. Czarna, gm. Łańcut i m. Łańcut) – zgodnie z koncepcją Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego opracowaną w 2005 r. przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego. W styczniu 2013 r. przedstawiciele ww. gmin złożyli u Marszałka Województwa Podkarpackiego wniosek o ujęcie zapisów dot. ROF w aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego oraz Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględnił postulaty gmin i w uchwale nr 218/5158/13 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wskazania regionalnych biegunów wzrostu dla programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020, wskazany został Miasto Rzeszów jako ośrodek wojewódzki pełniący funkcje o znaczeniu krajowym, a „Rzeszów-Łańcut” jako  rzeczywisty regionalny biegun wzrostu. Zapisy te uwzględniono także w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, którą Sejmik Województwa Podkarpackiego jednogłośnie przyjął uchwałą nr XXXVII/697/13 z dnia 26 sierpnia 2013r.

Pierwotnie zasięg terytorialny ROF miał objąć miasto Rzeszów oraz 10 ww. gmin, jednakże w toku prac związanych z delimitacją ROF, prowadzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w porozumieniu z ówczesnym Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, objął on także gminy Czudec i Lubenia, które - odpowiadając na zaproszenie Gminy Miasto Rzeszów -  w marcu 2013 r. wyraziły wolę współpracy w ramach ROF.
Proces tworzenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego formalnie zakończyło podpisanie w dniu 21 stycznia 2014 r. Porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy Stron Porozumienia przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT, którego zadania od czerwca 2015 r. realizuje Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego powołane przez gminy – sygnatariuszy ww. Porozumienia.
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego usankcjonował ostateczny kształt ROF przyjmując w dniu 8 września 2015 r. uchwałę nr 90/2067/15 w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) na terenie miasta wojewódzkiego Rzeszowa i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020).
 

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF) tworzą gminy i miasta:

Gmina Boguchwała
Gmina Chmielnik
Gmina Czarna
Gmina Czudec
Gmina Głogów Małopolski
Gmina Krasne
Gmina Lubenia
Gmina Łańcut
Miasto Łańcut
Gmina Miasto Rzeszów
Gmina Świlcza
Gmina Trzebownisko
Gmina Tyczyn


Kto kieruje Rzeszowskim Obszarem Funkcjonalnym?

Początkowo, w ramach zawartego Porozumienia, organem podejmującym decyzje w ramach ROF był Komitet Sterujący, składający się z przedstawicieli wszystkich gmin ROF.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  miało miejsce w dniu 29 stycznia 2014 r. Łącznie odbyło się XII posiedzeń Komitetu Sterującego, który podejmował decyzje istotne z punktu widzenia ROF oraz wspólnie planowanych przedsięwzięć.
Od dnia 18 czerwca 2015 r. (data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym) wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zajmuje się Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego członkami są wszystkie Gminy tworzące ROF. Stowarzyszenie ROF kontynuuje i realizuje zadania objęte postanowieniami ww. Porozumienia.

Stowarzyszenie ROF pełni funkcję tzw. Instytucji Pośredniczącej dla realizacji działań związanych ze Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach Stowarzyszenia ROF powołano następujące organy:
•    Zebranie Delegatów,
•    Zarząd,
•    Komisja Rewizyjna.

Pracami Stowarzyszenia ROF kieruje siedmioosobowy Zarząd w następującym składzie:
•    Prezes – Pan Wiesław Dronka (Burmistrz Boguchwały),
•    I Wiceprezes – Pani Joanna Rupar (Zastępca Burmistrza Miasta Łańcut),
•    II Wiceprezes – Pan Janusz Skotnicki (Burmistrz Tyczyna),
•    Członek Zarządu - Pan Marek Ustrobiński (Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa),
•    Członek Zarządu - Pan Andrzej Dec (Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa),
•    Członek Zarządu - Pan Adam Dziedzic (Wójt Gminy Świlcza),
•    Członek Zarządu - Pan Paweł Baj (Burmistrz Głogowa Małopolskiego).

W ramach Stowarzyszenia powołano również Biuro Stowarzyszenia, na którego czele stoi Dyrektor Biura wybrany przez Zarząd Stowarzyszenia ROF.

Więcej informacji nt. Stowarzyszenia oraz aktualnie realizowanych zadań można znaleźć na stronie www.rof.org.pl.   
 

Wspólne przedsięwzięcia gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Pierwszym wspólnym projektem realizowanym we współpracy wszystkich gmin ROF był projekt pn.: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

W ramach projektu opracowanych zostało 7 dokumentów strategicznych dla ROF, które dotykają istotnych zagadnień społeczno-gospodarczych tego obszaru i będą jednymi z podstawowych dokumentów służących pozyskaniu środków w najbliższych latach.

 

W ramach projektu przygotowane zostały następujące opracowania:

1. Plan gospodarki niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
2. Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
3. Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
4. Program rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
5. Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
6. Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
7. Diagnoza potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób dotkniętych zespołami otępiennymi. Formy i kierunki wsparcia społecznego, kulturalnego i zdrowotnego.

Projekt trwał do sierpnia 2015 r., a więcej informacji  na jego temat można znaleźć pod adresem:

http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/realizowane-projekty/projekty-zrealizowane/projekty-dofinansowane-ze-srodkow-unii-europejskiej-2007-2013/opracowanie-dokumentow-strategicznych-dla-rzeszowskiego-obszaru

 

Powyższy projekt nie jest jedyną inicjatywą wspólnie realizowaną przez gminy ROF.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem jest opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Strategia ZIT jest w polityce spójności i polityce regionalnej lat 2014-2020 kluczowym dokumentem z punktu widzenia realizacji przez samorządy wspólnych projektów z udziałem środków unijnych. Umożliwia on bowiem zdefiniowanie problemów wspólnych dla danego obszaru funkcjonalnego, a następnie zaprojektowanie i realizację partnerskich przedsięwzięć, które kompleksowo przyczynią się do rozwiązania zdefiniowanych problemów lub ich zniwelowania. Przedsięwzięcia takie noszą nazwę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
 

Prace nad Strategią ZIT dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zostały zapoczątkowane przez Gminę Miasto Rzeszów w partnerstwie z gminami współtworzącymi ROF w 2013 roku, a następnie kontynuowane były przez Stowarzyszenie ROF.
 

Dokument ten został podany konsultacjom społecznym, a następnie uzgodniony zarówno z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020), jak również z Ministerstwem Rozwoju – obie instytucje pozytywnie zaopiniowały dokument pod koniec czerwca 2016 r.  (pod datą link do strony z informacją o opinii http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/realizowane-projekty/aktualnosci/14110,pozytywna-opinia-instytucji-zarzadzajacej-rpo-wp-2014-2020-i-ministerstwa-rozwoju-dla-strategii-zit.html).
 

Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego określa listę projektów strategicznych z punktu widzenia tego obszaru, a które są związane m.in. z kulturą, rewitalizacją, rozwojem transportu publicznego, poprawą stanu środowiska i efektywności energetycznej, jak również rozwojem przedsiębiorczości na terenie ROF. Będą one realizowane w trybie pozakonkursowym (projekty inwestycyjne) i konkursowym (tzw. „projekty miękkie”) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Na te inwestycje gminy wchodzące w skład ROF mogą uzyskać 76,37 mln euro dofinansowania (ok. 360 mln zł).
 

Strategia ZIT ROF obejmuje także przedsięwzięcia komplementarne, które uzupełniają zakres projektów ZIT przyczyniając się do rozwiązywania tych samych problemów, a które ze względu na zakres, wartość lub znaczenie, finansowane będą ze środków programów krajowych. Dotyczą one transportu publicznego oraz poprawy efektywności energetycznej, a łączna kwota dofinansowania wynieść może 93,04 mln euro (ok. 393,7 mln zł).

Projekty na lata 2014-2020
 

W dniu 30 grudnia 2016 r. został złożony pierwszy wspólny wniosek o dofinansowanie projektu w formule ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – wniosek dotyczący projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” w ramach działania 4.6 Kultura - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Wnioskodawcą i liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast partnerami gminy: Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, gmina i miasto Łańcut, Świlcza i Tyczyn. Realizacja projektu zakończy się we wrześniu 2018 r.
W ramach tego projektu  36 162 497,80 zł  zostanie wydatkowanych na ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację i wyposażenie domów kultury w ww. jedenastu gminach ROF i utworzenie sieci Centrów Promocji Dziedzictwa Kulturowego, a także wspólnego produktu turystycznego - Etnokraina Franciszka Kotuli. Kwota dofinansowania wynosi 17 671 786,37 zł.
W Gminie Miasto Rzeszów funkcję takiego centrum pełniła będzie filia Rzeszowskiego Domu Kultury – Osiedlowy Dom Kultury „Przybyszówka” przy ul. Dębickiej 170. Wartość zakresu projektu Rzeszowa, w ramach którego wykonana została modernizacja domu kultury, prace w otoczeniu obiektu oraz zakupione wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej, wynosi 3 601 368,23 zł.
W dniu 28 lipca 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu.
 

W dniu 30 marca 2017 r. złożony został wniosek aplikacyjny dot. projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach Działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
W projekcie jako partnerzy biorą udział gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Świlcza i Tyczyn, a liderem jest Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa.
Łączna wartość projektu to 128,80 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie 87,87 mln zł.
W ramach projektu zakupione zostaną nowoczesne ekologiczne autobusy przystosowane również dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, które wykorzystane zostaną do obsługi regularnych linii komunikacji miejskiej na obszarze gmin ROF uczestniczących w realizacji projektu. Zostaną one wyposażone w system informacji dla pasażerów, który łącząc się z funkcjonującym już Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym stworzy jeden spójny mechanizm, integrujący Miasto Rzeszów z pozostałymi gminami ROF. Integralną częścią projektu transportowego będzie budowa pętli, zatok, dworców, centrów przesiadkowych, mostów, parkingów w systemie Park &Ride, Bike & Ride i ścieżek rowerowych.


W dniu 29 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu


W ww. projekcie nie bierze udziału Gmina Miasto Rzeszów, dla której wydzielona została alokacja na bliźniacze działania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W dniu 30 grudnia 2016 r. Gmina Miasto Rzeszów złożyła wnioski o dofinansowanie 3 projektów z zakresu rozbudowy i rozwoju transportu publicznego, których łączna wartość wynosi 485,4 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie – 351,6 mln zł. Obecnie Instytucja Zarządzająca POPW prowadzi ocenę merytoryczną projektów.

W dniu 14 czerwca 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”, którego wartość wynosi 198,48 mln zł (w tym dofinansowanie 141,24 mln zł).
W odniesieniu do pozostałych dwóch projektów Instytucja Zarządzająca POPW prowadzi ocenę merytoryczną.
 

W dniu 28.04.2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” , w ramach działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, typ projektu: projekt parasolowy.
Liderem i wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a partnerami wszystkie gminy współtworzące Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, tj. Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna k. Łańcuta, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Miasto Łańcut, Świlcza, Trzebownisko oraz Tyczyn. Szacunkowa wartość projektu wynosi 45 413 849,60 zł, w tym dofinansowanie 35 649 867 zł.
Realizacja projektu przewiduje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych ( już zamieszkałych/użytkowanych lub nowobudowanych) lub niemieszkalnych lub na gruncie zlokalizowanym w otoczeniu ww. budynków i użytkowanych przez gospodarstwa domowe usytuowane na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Instalacje będą produkowały energię elektryczną, która będzie wykorzystywana przez gospodarstwa domowe na własne potrzeby. Ewentualna nadwyżka wyprodukowanej energii będzie mogła być odprowadzana do zewnętrznej sieci energetycznej.
Przewiduje się, że pojedyncza instalacja fotowoltaiczna, montowana w ramach projektu będzie miała średnią moc około  3 kW, co obecnie jest najbardziej optymalną wielkością dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Instalacja zbudowana będzie z modułów fotowoltaicznych i będzie zajmowała powierzchnię około 17 m2. Roczna produkcja prądu w warunkach solarnych województwa podkarpackiego z jednej mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych wyniesie około 2.850 kWh. Koszt zakupu takiej ilości energii z sieci energetycznej to 1.624,50 zł. Dofinansowanie w projekcie będzie wynosiło około 85% kosztów kwalifikowanych netto (tj. bez podatku VAT).
W dniu 30 czerwca 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu.

W dniu 31 października zakończył się nabór wniosków przystąpienia do projektu. Została opublikowana lista wniosków zakwalifikowanych do udziału w projekcie -

W dniu 31 maja 2017 r., złożony został wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” .
Liderem i wnioskodawcą projektu również jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a partnerami 11 gmin, tj.: Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna k. Łańcuta, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza oraz Tyczyn.
Zakres projektu obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, tj. szkołach, stacjach uzdatniania wody, domach kultury, domach pomocy społecznej itp. na terenie gmin biorących udział w projekcie.
Instalacje fotowoltaiczne będą przetwarzały energię słoneczną w energię elektryczną, która będzie wykorzystywana przez ww. jednostki w ich bieżącej działalności. Dzięki czemu możliwe będzie:
•    ograniczenie zapotrzebowania placówek gminnych na zakup energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych,
•    zmniejszenie kosztów ich utrzymania,
•    unowocześnienie procesu wytwarzania energii wpływające na redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,
•    promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych.
W Gminie Miasto Rzeszów projektem objęte zostanie 53 obiekty, w tym 44 budynki szkół, przedszkoli i zespołów szkół, 5 placówek opieki społecznej, 2 placówki opieki zdrowotnej, 2 domy kultury oraz 2 budynki administracyjne. Łączna moc instalacji wyniesie prawie 1 MW, a szacowana roczna produkcja energii elektrycznej z tych instalacji – ok. 642 MWh. Wartość projektu Rzeszowa wynosi 9,38 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 4,05 mln zł (przy czym całkowita wartości projektu ZIT to 22,64 mln zł, a dofinansowanie 12,1 mln zł). Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2018 r.
 

W dniu 22 listopada 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu.
 

7 lipca 2017 r. został złożony wniosek o dofinasowanie projektu pn. „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” w ramach działania 1.5 Promowanie Przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych, w celu ulokowania na nich działalności gospodarczej (MŚP). Liderem i wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a  jako partnerzy biorą w nim udział: Gmina Głogów Małopolski, Gmina Świlcza oraz Gmina Trzebownisko. Gminy te planują łącznie uzbroić ok. 39,44 ha terenów inwestycyjnych ( w tym przeznaczonych bezpośrednio dla przedsiębiorców będzie 35,52 ha pozostały teren przewidziany jest pod doprowadzenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych). Wartość projektu wynosi 17,29 mln zł, w tym dofinansowanie 9,76 mln zł, a zakończenie realizacji przewidywane jest na grudzień 2018 r.  Obecnie Instytucja Zarządzająca RPO prowadzi ocenę merytoryczną projektu.


Złożony wniosek obejmuje I etap przedsięwzięcia z zakresu tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości.
 

Docelowo w ramach projektu zakłada się jego rozszerzenie o etap II, który będzie realizowany przez: Miasto Łańcut, Gminę Łańcut, Gminę Trzebownisko (dodatkowe tereny) i Gminę Boguchwała w okresie od stycznia 2018 r. do października 2020r. Łącznie w tym etapie planuje się uzbroić 53,66 ha.
 

Całkowita kwota alokacji dla działania 1.5 to ok. 50 mln zł. 
 

Wartością dodaną projektu będzie zapewnienie wspólnej zintegrowanej promocji gospodarczej regionu, kompleksowa obsługa potencjalnych inwestorów przez jeden wyspecjalizowany podmiot oraz wspólne planowanie stref aktywności gospodarczej.

W dniu 25 sierpnia br. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, złożony został także wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF” w ramach poddziałania 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Biorą w nim udział: Gmina Chmielnik i Gmina Głogów Małopolski.
 

W Gminie Chmielnik rozbudowana zostanie oczyszczalnia ścieków, natomiast Gmina Głogów Małopolski planuje budowę małej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Łączna wartość obu inwestycji wynosi 7,7 mln zł, w tym dofinansowanie 5,34 mln zł.

Obecnie Instytucja Zarządzająca RPO prowadzi ocenę merytoryczną projektu.
 

Na późniejszym etapie projektu zakłada się możliwość rozszerzenia jego zakresu o budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Głogów Małopolski i Gminie Krasne.

Realizacja całego zakresu projektu ma się zakończyć w czerwcu 2020 r.Zapraszamy do zakładki aktualności, w której prezentowane są najnowsze informacje nt. Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

*stan na dzień 30.11.2017 r.