Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Zasięg terytorialny i lokalizacja Rzeszowskiego Obszaru...

Jak powstał Rzeszowski Obszar Funkcjonalny? 

Podstawą do wyznaczania obszaru realizacji Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jest dokument pn. „Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich” (opracowany na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w lutym 2013 r.).

Ostateczny kształt Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego został określony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Pierwotnie miał objąć miasto Rzeszów oraz 10 okolicznych gmin, natomiast ostatecznie zasięg terytorialny objął 13 gmin (dodatkowo z Gminami Lubenia oraz Czudec) z terenu powiatów: m. Rzeszów, rzeszowskiego, łańcuckiego i strzyżowskiego.

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF) tworzą gminy i miasta:

Gmina Boguchwała
Gmina Chmielnik
Gmina Czarna
Gmina Czudec
Gmina Głogów Małopolski
Gmina Krasne
Gmina Lubenia
Gmina Łańcut
Miasto Łańcut
Gmina Miasto Rzeszów
Gmina Świlcza
Gmina Trzebownisko
Gmina Tyczyn

Proces tworzenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego formalnie zakończyło podpisanie w dniu 21 stycznia 2014 r. Porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy Stron Porozumienia przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT, którego zadania od czerwca 2015 r. realizuje powołane Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Kto kieruje Rzeszowskim Obszarem Funkcjonalnym?

Początkowo w ramach zawartego Porozumienia organem podejmującym decyzje w ramach ROF był Komitet Sterujący, składający się z przedstawicieli gmin ROF.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  miało miejsce w dniu 29 stycznia 2014 r. Do dnia dzisiejszego odbyło się XII posiedzeń Komitetu Sterującego, który podejmował istotne z punktu widzenia ROF decyzje.

Od dnia 18 czerwca 2015 r. (data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym) wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zajmuje się Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego członkami są wszystkie Gminy tworzące ROF. Stowarzyszenie ROF kontynuuje i realizuje zadania objęte postanowieniami ww. Porozumienia.

Stowarzyszenie ROF będzie pełniło funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji działań związanych ze Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach Stowarzyszenia ROF powołano następujące organy:
•    Zebranie Delegatów,
•    Zarząd,
•    Komisja Rewizyjna.

Pracami Stowarzyszenia ROF kieruje siedmioosobowy Zarząd w następującym składzie:
•    Prezes – Pan Wiesław Dronka (Burmistrz Boguchwały),
•    I Wiceprezes – Pani Joanna Rupar (Zastępca Burmistrza Miasta Łańcut),
•    II Wiceprezes – Pan Janusz Skotnicki (Burmistrz Tyczyna),
•    Członek Zarządu - Pan Marek Ustrobiński (Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa),
•    Członek Zarządu - Pan Andrzej Dec (Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa),
•    Członek Zarządu - Pan Adam Dziedzic (Wójt Gminy Świlcza),
•    Członek Zarządu - Pan Paweł Baj (Burmistrz Głogowa Małopolskiego).

W ramach Stowarzyszenia powołano również Biuro Stowarzyszenia, na którego czele stoi Dyrektor Biura wybrany przez Zarząd Stowarzyszenia ROF.

Wspólne przedsięwzięcia gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Pierwszym wspólnym projektem realizowanym we współpracy wszystkich gmin ROF jest „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

W ramach projektu opracowanych zostanie 6 dokumentów strategicznych dla ROF, które dotykają istotnych zagadnień społeczno-gospodarczych tego obszaru i będą jednymi z podstawowych dokumentów służących pozyskaniu środków w najbliższych latach.

 

W ramach projektu przygotowane zostaną następujące opracowania:

1. Plan gospodarki niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
2. Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
3. Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
4. Program rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
5. Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
6. Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
7. Diagnoza potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób dotkniętych zespołami otępiennymi. Formy i kierunki wsparcia społecznego, kulturalnego i zdrowotnego.

Projekt trwa do sierpnia 2015 r., a więcej informacji oraz aktualności na jego temat można znaleźć pod adresem:

http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/realizowane-projekty/projekty-w-trakcie-realizacji/projekty-dofinansowane-ze-srodkow-unii-europejskiej/opracowanie-dokumentow-strategicznych-dla-rzeszowskiego-obszaru

 

Powyższy projekt nie jest jedyną inicjatywą wspólnie realizowaną przez gminy ROF.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem jest opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jest to istotny dokument z punktu widzenia możliwości realizacji wspólnych projektów gmin ROF w latach 2014-2020 z udziałem środków unijnych.

Po podstawie zapisów Strategii ZIT gminy będą realizowały tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (tzw. ZIT), które stanowią nowy instrument finansowania wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez samorządy. Realizacja projektów w formule ZIT pozwoli na wyjście poza sztywne granice administracyjne, poprzez wspólne rozwiązywanie i ograniczanie problemów oraz wykorzystywanie potencjałów gmin skupionych w ROF.

Na inwestycje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych gminy wchodzące w skład ROF mogą uzyskać 72,8 mln euro dofinansowania.

Obecnie trwają prace nad ww. dokumentem, który wymagał będzie uzgodnienia zarówno z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnych Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020), jak również Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Strategia ZIT ROF jest dokumentem, który określi listę projektów strategicznych z punktu widzenia tego obszaru, a które będą związane m.in. z infrastrukturą komunikacyjną, rozwojem transportu publicznego, poprawą stanu środowiska, jak również rozwojem przedsiębiorczości na terenie ROF.

Dokument będzie poddawany konsultacjom społecznym, o czym poinformujemy na naszej stronie.

Zapraszamy do zakładki aktualności, w której prezentowane są najnowsze informacje nt. Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.