Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wspólne projekty Gmin ROF na lata 2014-2020

Wspólne projekty Gmin ROF na lata 2014-2020
 

W dniu 30 grudnia 2016 r. został złożony pierwszy wspólny wniosek o dofinansowanie projektu w formule ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – wniosek dotyczący projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” w ramach działania 4.6 Kultura - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast partnerami gminy: Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, gmina i miasto Łańcut, Świlcza i Tyczyn. Realizacja projektu zakończy się we wrześniu 2018 r.

W ramach tego projektu 36 162 497,80 zł  zostanie wydatkowanych na ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację i wyposażenie domów kultury w ww. jedenastu gminach ROF i utworzenie sieci Centrów Promocji Dziedzictwa Kulturowego, a także wspólnego produktu turystycznego - Etnokraina Franciszka Kotuli. Kwota dofinansowania wynosi 17 671 786,37 zł.

W Gminie Miasto Rzeszów funkcję takiego centrum pełniła będzie filia Rzeszowskiego Domu Kultury – Osiedlowy Dom Kultury „Przybyszówka” przy ul. Dębickiej 170. Wartość zakresu projektu Rzeszowa, w ramach którego wykonana została modernizacja domu kultury, prace w otoczeniu obiektu oraz zakupione wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej, wynosi 3 601 368,23 zł.

W dniu 28 lipca 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Realizacja projektu zakończyła się 28 września 2018 r.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj.

 

W dniu 30 marca 2017 r. złożony został wniosek aplikacyjny dot. projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach Działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

W projekcie jako partnerzy biorą udział gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Świlcza i Tyczyn, a liderem jest Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa.

Łączna wartość projektu to 128,80 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie 87,87 mln zł.

W ramach projektu zakupione zostaną nowoczesne ekologiczne autobusy przystosowane również dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, które wykorzystane zostaną do obsługi regularnych linii komunikacji miejskiej na obszarze gmin ROF uczestniczących w realizacji projektu. Zostaną one wyposażone w system informacji dla pasażerów, który łącząc się z funkcjonującym już Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym stworzy jeden spójny mechanizm, integrujący Miasto Rzeszów z pozostałymi gminami ROF. Integralną częścią projektu transportowego będzie budowa pętli, zatok, dworców, centrów przesiadkowych, mostów, parkingów w systemie Park &Ride, Bike & Ride i ścieżek rowerowych.

W dniu 29 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znaleźć można tutaj, natomiast szczegółowe informacje o projekcie dostępne są tutaj.

 

W ww. projekcie nie bierze udziału Gmina Miasto Rzeszów, dla której wydzielona została alokacja na bliźniacze działania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W dniu 30 grudnia 2016 r. Gmina Miasto Rzeszów złożyła wnioski o dofinansowanie 3 projektów z zakresu rozbudowy i rozwoju transportu publicznego.

 W dniu 14 czerwca 2017 r. została zawarta pierwsza umowa o dofinansowanie dotycząca projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”, którego wartość wynosi 208 725 010,49 zł (w tym dofinansowanie 141 244 236,03 zł). Okres realizacji projektu obejmuje 4 lata – od grudnia 2014 r. do grudnia 2018 r.

W ramach projektu zaplanowano m.in. zakup 50 sztuk nowoczesnego niskoemisyjnego taboru autobusowego (w tym 10 sztuk z napędem elektrycznym wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania energii elektrycznej), budowę i przebudowę zatok autobusowych oraz zespołów przystankowych, a także budowę pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej, budowę Dworca Lokalnego wraz z parkingiem Kiss&Ride, inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej i ciągów pieszo-rowerowych oraz rozbudowę Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się tutaj.


W dniu 19 grudnia 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała z Gminą Miasto Rzeszów pozostałe dwie umowy o dofinansowanie na rozwój transportu i infrastruktury drogowej.

Projekt pn. „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie” realizowany jest od listopada 2016 r., a zakończy się 31 marca 2021 r.  Jego wartość wynosi 205 896 181,75 zł, a pozyskane dofinansowanie – 150 793 468,93 zł.

Projekt pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie” również realizowany jest od listopada 2016 r., a zakończenie zaplanowano na 30 grudnia 2022 r. Wartość tego projektu to 69 636 570,47 zł, w tym dofinansowanie 52 437 918,44 zł.

Dzięki realizacji ww. projektów mieszkańcy otrzymają m.in. 80 ekologicznych autobusów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, w tym 20 z napędem hybrydowym. Zostaną wybudowane zatoki autobusowe i przystanki z uwzględnieniem udogodnień dla osób niedowidzących. Powstanie ok. 321 km całkowicie nowych lub przebudowanych linii autobusowych w komunikacji miejskiej oraz ok. 2,87 km dróg dla rowerów z infrastrukturą dojazdową m.in. wzdłuż mostów nad Wisłokiem.

Szczegółowe informacje na temat projektu „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie” znajdują się tutaj, natomiast o projekcie „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie” można dowiedzieć się więcej tutaj.

 

W dniu 28 kwietnia 2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” , w ramach działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, typ projektu: projekt parasolowy.

Liderem i wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a partnerami wszystkie gminy współtworzące Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, tj. Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna k. Łańcuta, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Miasto Łańcut, Świlcza, Trzebownisko oraz Tyczyn. Szacunkowa wartość projektu wynosi 45 413 849,60 zł, w tym dofinansowanie 35 649 596,79 zł.

Realizacja projektu przewiduje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych ( już zamieszkałych/użytkowanych lub nowobudowanych) lub niemieszkalnych lub na gruncie zlokalizowanym w otoczeniu ww. budynków i użytkowanych przez gospodarstwa domowe usytuowane na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Instalacje będą produkowały energię elektryczną, która będzie wykorzystywana przez gospodarstwa domowe na własne potrzeby. Ewentualna nadwyżka wyprodukowanej energii będzie mogła być odprowadzana do zewnętrznej sieci energetycznej.

Przewiduje się, że pojedyncza instalacja fotowoltaiczna, montowana w ramach projektu będzie miała średnią moc około  3 kW, co obecnie jest najbardziej optymalną wielkością dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Instalacja zbudowana będzie z modułów fotowoltaicznych i będzie zajmowała powierzchnię około 17 m2. Roczna produkcja prądu w warunkach solarnych województwa podkarpackiego z jednej mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych wyniesie około 2.850 kWh. Koszt zakupu takiej ilości energii z sieci energetycznej to 1.624,50 zł. Dofinansowanie w projekcie będzie wynosiło około 85% kosztów kwalifikowanych netto (tj. bez podatku VAT).

W dniu 30 czerwca 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu.

W dniu 31 października 2017 r. zakończył się I nabór wniosków przystąpienia do projektu.

W dniu 20 lutego 2018 r. opublikowana została zaktualizowana lista wniosków zakwalifikowanych do udziału w projekcie, a także ostateczna lista wniosków wykluczonych z udziału w projekcie.

W okresie od 19 marca do 20 kwietnia 2018 r. trwał uzupełniający nabór wniosków przystąpienia do projektu.

W dniu 11 czerwca 2018 r. zostały opublikowane ostateczne wyniki naboru uzupełniającego, tj.:

  1. Lista podstawowa – lista Mieszkańców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację na podstawie kryteriów formalno – prawnych i uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji na podstawie kryteriów merytoryczno – punktowych (z uszeregowanie punktowym wraz ze zużyciem energii oraz w podziale na Gminy)
  2. Lista rezerwowa – lista Mieszkańców, którzy ze względu na przyznaną liczbę punktów oraz ograniczenie wynikające z limitu instalacji w projekcie nie zostali ujęci na Liście podstawowej (z uszeregowanie punktowym wraz ze zużyciem energii oraz w podziale na Gminy, z zastrzeżeniem, że kolejność wniosków na Liście rezerwowej, które w kryteriach merytoryczno-punktowych oraz kryterium zużycia energii elektrycznej mają wartość 0,00, na tym etapie została uszeregowana alfabetycznie)
  3. Lista wniosków, które nie zakwalifikowały się do projektu - lista wniosków, które nie spełnily kryterium formalno-prawnego.

 Szczegółowe informacje nt. projektu można znaleźć tutaj.

 

W dniu 31 maja 2017 r., złożony został wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”.

Liderem i wnioskodawcą projektu również jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a partnerami 11 gmin, tj.: Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna k. Łańcuta, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza oraz Tyczyn.

Zakres projektu obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, tj. szkołach, stacjach uzdatniania wody, domach kultury, domach pomocy społecznej itp. na terenie gmin biorących udział w projekcie.

Instalacje fotowoltaiczne będą przetwarzały energię słoneczną w energię elektryczną, która będzie wykorzystywana przez ww. jednostki w ich bieżącej działalności. Dzięki czemu możliwe będzie:
•    ograniczenie zapotrzebowania placówek gminnych na zakup energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych,
•    zmniejszenie kosztów ich utrzymania,
•    unowocześnienie procesu wytwarzania energii wpływające na redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,
•    promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych.

W Gminie Miasto Rzeszów projektem objętych zostało 53 obiekty, w tym 44 budynki szkół, przedszkoli i zespołów szkół, 5 placówek opieki społecznej, 2 placówki opieki zdrowotnej oraz 2 domy kultury. Łączna moc instalacji ma wynieść 0,96 MW, a szacowana roczna produkcja energii elektrycznej z tych instalacji – ok. 642 MWh. Wartość projektu Rzeszowa wynosi 9 272 801,70 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 4 046 686,10 zł (przy czym całkowita wartości projektu ZIT to 22 534 235,03 zł, a dofinansowanie 12 097 973,52 zł). Realizacja projektu zakończy się w czerwcu 2019 r.

W dniu 22 listopada 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. O wydarzeniu tym przeczytać można tutaj.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się tutaj.

 

W  dniu 7 lipca 2017 r. został złożony wniosek o dofinasowanie projektu pn. „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” w ramach działania 1.5 Promowanie Przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych, w celu ulokowania na nich działalności gospodarczej (MŚP). Liderem i wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a  jako partnerzy biorą w nim udział: Gmina Głogów Małopolski, Gmina Świlcza oraz Gmina Trzebownisko. Gminy te planują łącznie uzbroić ok. 39,44 ha terenów inwestycyjnych ( w tym przeznaczonych bezpośrednio dla przedsiębiorców będzie 35,52 ha pozostały teren przewidziany jest pod doprowadzenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych). Wartość projektu wynosi 17,29 mln zł, w tym dofinansowanie 9,68 mln zł, a zakończenie realizacji przewidywane jest na grudzień 2018 r. W dniu 27 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu, a więcej informacji na ten tamet znaleźć można tutaj.

Złożony wniosek obejmuje I etap przedsięwzięcia z zakresu tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

Docelowo w ramach projektu zakłada się jego rozszerzenie o etap II, który będzie realizowany przez: Miasto Łańcut, Gminę Łańcut, Gminę Trzebownisko (dodatkowe tereny) i Gminę Boguchwała w okresie od stycznia 2018 r. do października 2020r. Łącznie w tym etapie planuje się uzbroić 53,66 ha.

Całkowita kwota alokacji dla działania 1.5 to ok. 50 mln zł.

Wartością dodaną projektu będzie zapewnienie wspólnej zintegrowanej promocji gospodarczej regionu, kompleksowa obsługa potencjalnych inwestorów przez jeden wyspecjalizowany podmiot oraz wspólne planowanie stref aktywności gospodarczej.

 

W dniu 25 sierpnia 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, złożony został także wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF” w ramach poddziałania 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Biorą w nim udział: Gmina Chmielnik i Gmina Głogów Małopolski.

W Gminie Chmielnik rozbudowana zostanie oczyszczalnia ścieków, natomiast Gmina Głogów Małopolski planuje budowę małej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Łączna wartość obu inwestycji wynosi 7,73 mln zł, w tym dofinansowanie 5,26 mln zł.

W dniu 29 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu, a wiecej informacji na ten temat znaleźc można tutaj.

Na późniejszym etapie projektu zakłada się możliwość rozszerzenia jego zakresu o budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Głogów Małopolski i Gminie Krasne.

Realizacja całego zakresu projektu ma się zakończyć w czerwcu 2020 r.

 

W dniu 27 września 2018 r. został złożony wnisoek o dofinansowanie projektu pn.  „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”. Projekt realizowany będzie w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji.

Liderem i wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a partnerami gminy współtworzące Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, tj. Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna k. Łańcuta, Głogów Małopolski, Krasne, gmina i miasto Łańcut, Trzebownisko i Tyczyn.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (powiecie łańcuckim i rzeszowskim), jak i w całym województwie podkarpackim, poprawa efektywności energetycznej budynków w RO,F a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających. W ramach projektu planowane jest dokonanie wymian nieefektywnych starych pieców węglowych na nowoczesne, niskoemisyjne kotły na ekogroszek w 272 gospodarstwach domowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Szacunkowa wartość projektu wynosi 6 295 366,80 zł, w tym dofinansowanie 4 952 915,96 zł.

Nabór uczestników projektu planowany jest w I półroczu 2019 r. Bliższe informacje nt. zakresu kosztów możliwych do dofinansowania w ramach projektu można znaleźć tutaj.

 

W dniu 28 września 2018 r. został złożony wnisoek o dofinansowanie projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF, w ramach którego w Rzeszowie planowana jest rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na os. Andersa, Śródmieście Północ i Grota-Roweckiego, a także adaptacja lokalu przy Pl. Wolności 4 w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego oraz rewitalizacja oświetlenia i poprawa infrastruktury drogowej na os. Andersa. Projekt realizowany będzie w ramach RPO WP 2014-2020,Oś VI. Spójność przestrzenna i gospodarcza, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Liderem i wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a partnerami gminy współtworzące Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, tj. Rzeszów, Boguchwała, Czarna k. Łańcuta, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Miasto Łańcut, Świlcza, Trzebownisko oraz Tyczyn.

W ramach projektu gminy otrzymają wsparcie finansowe na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont budynków użyteczności publicznej w celu przywrócenia, nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych czy rekreacyjnych. W efekcie realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu w przestrzeni miejskiej i wiejskiej, wzrostu aktywności gospodarczej oraz przede wszystkim odbudowy więzi społecznych ograniczając zjawiska dysfunkcyjne Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wartość projektu wynosi 106 931 842,80 zł (Rzeszów - 27 477 961,79 zł), w tym dofinansowanie 64 700 000 zł (Rzeszów - 21 201 995,25 zł).

 

W dniu 12 października 2018 r. został zlożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Etap II, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań realizowanych w ramach I etapu projektu. Zakres Gminy Miasto Rzeszów przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznych na 5 budynkach placówek oświatowych, o mocy 108,02 kW. Projekt realizowany będzie w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Liderem i wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a partnerami gminy: Rzeszów, Czudec, Lubenia, Łańcut, Świlcza i Trzebownisko.

W ramach projektu planowane jest wybudowanie 15 instalacji fotowoltaicznych o mocy łącznej 408,06 kW. Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie zużycia energii elektrycznej i zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE, co w efekcie pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających środowisko.

Całkowita wartość projektu wyniesie 2 754 968,03 zł (Rzeszów 676 983,02 zł), w tym dofinansowane 1 892 456,74 zł (Rzeszów 466 303,79 zł).

 

W dniu 30 października 2018 r. został zlożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”. Projekt realizowany będzie w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast partnerami gminy: Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna k. Łańcuta, Głogów Małopolski, Krasne, gmina i miasto Łańcut, Trzebownisko i Tyczyn.

Głównym celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (powiecie łańcuckim i rzeszowskim), jak i w całym województwie podkarpackim, poprawa efektywności energetycznej budynków w RO,F a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających. W ramach projektu planowane jest dokonanie wymiany 4353 nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, niskoemisyjne kotły na gaz, kotły na biomasę lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Całkowita wartość projektu to 49 949 715,58 zł, w tym ze środków EFRR dofinansowane zostanie 38 142 479,29 zł.

Nabór uczestników projektu planowany jest w I półroczu 2019 r. Bliższe informacje nt. zakresu kosztów możliwych do dofinansowania w ramach projektu można znaleźć tutaj.

W dniu 28 grudnia 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Więcej informacji nt. podpisania umowy i projektu znaleźć można tutaj.

 

 

W dniu 8 listopada 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap”. Projekt bedzie realizowany w ramach RPO WP, Oś I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast partnerami: gmina Boguchwała i miasto Łańcut.

Celem projektu jest uzbrojenie terenów  inwestycyjnych o powierzchni 17,70 ha, zlokalizowanych na terenie ww. gmin. Realizacja projektu pozwoli podnieść konkurencyjność gospodarki ROF poprzez utworzenie optymalnych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, przyczyni się do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz wzrostu aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Całkowita wartość projektu wyniesie 14 861 719,02 zł, z czego 10 472 831,61 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 28 grudnia 2018 r. Informacja o podpisaniu umowy dostępna jest tutaj.

 

 

  
*stan na dzień: 28 grudnia 2018 r.

 

Zapraszamy do zakładki aktualności, w której prezentowane są najnowsze informacje nt. Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Poniżej można się zapoznać z treścią biuletynu i ulotki, w których zaprezentowane zostały wspólne przedsięwzięcia gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.