Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

   

    Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


Projekt 
Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

numer projektu POIS.08.03.00-00-011/10

www.pois.gov.pl


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Oś priorytetowa VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie 8.3: Rozwój inteligentnych systemów transportowych

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
                                           www.mr.gov.pl

Instytucja Wdrażająca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
                                           www.cupt.gov.pl

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
                     ul. Rynek 1
                     35-064 Rzeszów
                     Telefon: 17 87 54 000
                     Fax: 17 87 54 105
                     e- mail: umrz@erzeszow.pl
                     www.rzeszow.pl

Jednostki realizujące projekt: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie oraz Urząd Miasta Rzeszowa.

Wartość projektu:
16 233 552,86 PLN *
Kwota dofinansowania: 12 382 988,62 PLN *
Kwota wydatków kwalifikowanych: 14 568 222,00 PLN *

Okres realizacji: sierpień 2010r. – grudzień 2015r.


Opis projektu:

Projekt "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jest kontynuacją przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” realizowanego również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Stanowi on kolejnym etap usprawnienia systemu miejskiej komunikacji publicznej i zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na obszarze miasta Rzeszowa. Celem realizacji projektu jest usprawnienie zarządzania ruchem i transportem publicznym w Rzeszowie.

Zakres rzeczowy projektu: 

Zakres projektu obejmuje:

- zakup i montaż 89 modułów tablic e-info dynamicznej informacji o komunikacji miejskiej,

- zakup i montaż 9 sztuk e-kiosków publicznej informacji o komunikacji miejskiej,

- zakup i montaż 5 szt. stacji systemu dynamicznego ważenia pojazdów (WIM),

- zakup serwera do serwerowni.

Efekty realizacji projektu:

Zrealizowane elementy inteligentnego systemu transportu przyniosą szereg korzyści. Tablice informacji pasażerskiej będą wyświetlać informację o najbliższych autobusach zbliżających się do danego przystanku. Stacjonarne e-kioski zapewnią automatyczną sprzedaż biletów oraz doładowań kart elektronicznych na nośnikach bezstykowych, a ponadto całodobową informację dla pasażerów o możliwych połączeniach komunikacyjnych, w tym o rozkładzie jazdy i cenach biletów. Mogą także realizować funkcje elektronicznej informacji o mieście, atrakcjach, historii, bieżących wydarzeniach. Natomiast wdrożenie systemu dynamicznego ważenia pojazdów spowoduje ograniczenie przemieszczania się pojazdów przekraczających dopuszczalny nacisk na oś lub ciężar całkowity, co w rezultacie uchroni drogi przed zniszczeniem i zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Cele szczegółowe projektu obejmują:
- poprawę funkcjonalności systemu transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej,
- uruchomienie monitoringu ruchu pojazdów ciężarowych i udziału pojazdów przeciążonych w ruchu ulicznym a tym samym wzrost efektywności kontroli, poprzez wprowadzenie systemu dynamicznego ważenia pojazdów,
- poprawę bezpieczeostwa dróg i ulic w Rzeszowie, poprzez zmniejszenie udziału przeciążonych pojazdów w ruchu ulicznym.

 Kalendarium:

- 21 czerwca 2011r. podpisano Umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

- 13 listopada 2013r. zawarto Aneks nr POIS.08.03.00-00-011/10-01 do Umowy o dofinasowanie projektu na podstawie, którego Instytucja Wdrażająca Centrum Unijnych Projektów Transportowych wyraziła zgodę na uwzględnienie kolejnego podmiotu (tj. Urzędu Miasta Rzeszowa) upoważnionego przez Beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu, w związku z  powyższym Urząd Miasta Rzeszowa przejął od Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie funkcję jednostki koordynującej działania związane z realizacja projektu.

- 23 lipca 2014r. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Przeprowadzenie badań laboratoryjnych wraz z wykonaniem obliczeń w celu określenia klasy lokalizacji systemu WIM (weigh in motion) zgodnie z COST 323".

- 30 lipca 2014r. zawarto Aneks nr POIS.08.03.00-00-011/10-02 do Umowy o dofinasowanie projektu na podstawie, którego dokonano zmiany zakresu rzeczowego projektu polegającej na zmniejszeniu ilości e-kiosków z 50 szt. do 9 szt. przy równoczesnym zwiększeniu ilości tablic dynamicznej informacji pasażerskiej o 29 szt. tj. do łącznej ilości 89 szt., ponadto na podstawie przedmiotowego aneksu wydłużono okres kwalifikowania wydatków w projekcie do 30 czerwca 2015r. W związku z podpisanym Aneksem do Umowy o dofinansowanie zmianie uległ planowany całkowity koszt realizacji projektu do: 14 322 425,77 PLN, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych do: 12 684 425,41 PLN oraz kwota dofinansowania na realizację projektu do: 10 781 761,59 PLN.

- 23 października 2014r. podpisano Umowę na realizację działań informacyjno-promocyjnych przedmiotowego projektu.

- 25 marca 2015r. Gmina Miasto Rzeszów zawarła z Centrum Unijnych Projektów Transportowych Aneks nr POIS.08.03.00-00-011/10-03 do Umowy o dofinasowanie przedmiotowego projektu. Na podstawie zawartego Aneksu wydłużony został okres kwalifikowania wydatków do 31 grudnia 2015r. oraz zwiększony zostały planowany całkowity koszt realizacji projektu do: 14 353 175,77 PLN.

- 22 kwietnia 2015r. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie podpisał Umowę na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż 9 szt. e-kiosków publicznej informacji o komunikacji miejskiej oraz dostawa i montaż 89 szt. tablic e-info dynamicznej informacji o komunikacji miejskiej”.

- 21 maja 2015r. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie zawarł Umowę na realizacje zadania pn.: „Dostawa i montaż wag systemu dynamicznego ważenia pojazdów (5 kpl.)”.

- 29 czerwca 2015r. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie podpisał Umowę na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla kontraktu „Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie"".

- 10 lipca 2015r. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie zawarł Umowę na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Zaprojektowanie i budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów"".

- 16 października 2015r. Gmina Miasto Rzeszów zawarła Aneks nr POIS.08.03.00-00-011/10-04 do Umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Na podstawie zawartego Aneksu został zwiększony planowany całkowity koszt realizacji projektu do: 16 275 577,14 PLN, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych do: 14 618 246,21 oraz kwota dofinansowania na realizację projektu do: 12 425 509,27 PLN.

- 24 listopada 2015r.  dokonano  protokolarnego odbioru  wykonanego systemu dynamicznego ważenia pojazdów, w skład którego wchodzi 5 stacji dynamicznego ważenia pojazdów typu Wage In Motion zlokalizowanych na głównych drogach wjazdowych do miasta Rzeszowa  tj. ulicach: Lwowskiej, Podkarpackiej, Krakowskiej, Warszawskiej i Lubelskiej.

 


- 27 listopada 2015r. dokonano protokolarnego odbioru rozbudowanego systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie, w skład którego wchodzi 9 szt. e-kiosków publicznej informacji o komunikacji miejskiej oraz 89 szt. tablic e-info dynamicznej informacji o komunikacji miejskiej.

 
 

- 31 grudnia 2015r. zakończenie realizacji projektu.

 

 

 

Informacje na temat projektu pn. "Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic" znajdują się TUTAJ

  

NAGRODY:

Nagroda Człowiek Roku 2015 dla Prezydenta Tadeusza Ferenca, za realizację projektów umożliwiających wdrożenie inteligentnych rozwiązań dla miasta i jego mieszkańców,

„Smart City” od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców

.

  

 

*stan na dzień 18.04.2016r.