Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”


Projekt nr RPPK.04.06.00-18-0001/16


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

Działanie 4.6. Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Instytucja Zarządzająca: 
   Zarząd Województwa Podkarpackiego www.rpo.podkarpackie.pl

Beneficjent: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
                   ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów
                   telefon: 17 858 14 90
                   e-mail: biuro@rof.org.pl
                   www.rof.org.pl

Partner:    Gmina Miasto Rzeszów
                 ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
                Telefon: 17 78 89 900
                Fax: 17 87 54 105
                e- mail: umrz@erzeszow.pl
                www.rzeszow.pl

Pozostali Partnerzy Projektu: Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Tyczyn

Jednostki realizujące Projekt: Urząd Miasta Rzeszowa
                                              Rzeszowski Dom Kultury

Wartość całkowita projektu: 36 162 497,80 zł (Gmina Miasto Rzeszów 3 601 368,23 zł)
Kwota dofinansowania z UE: 17 671 786,37 zł (Gmina Miasto Rzeszów 942 464,01 zł)

Termin realizacji: 08.10.2014 – 28.09.2018 r.

Opis projektu:
 

Głównym celem projektu jest utworzenie sieci Centrów Promocji Dziedzictwa Kulturowego propagujących Etnokrainę Franciszka Kotuli na terenie ROF.
 Jego osiągnięciu mają służyć cele szczegółowe:
- podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej;
- zwiększenie dostępności do lepszej jakości oferty kulturalnej na terenach gmin należących do ROF;
- dostosowanie oferty do potrzeb i oczekiwań mieszkańców;
- wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowego gmin;
- zwiększenie dostępu do wykorzystania nowoczesnych technologii w kulturze;
- popularyzacja nowych, alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu;
- wprowadzenie nowych ofert kulturalnych wspólnych i uzupełniających się dla wszystkich gmin ROF;
- rozwijanie własnych zainteresowań poprzez udział w kółkach zainteresowań.

 

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres projektu obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów Miejskich/ Gminnych Ośrodków Kultury (lub innych obiektów, które zostaną zaadaptowane na potrzeby utworzenia w nich instytucji kultury), a także zakup wyposażenia.
Prace prowadzone będą w: Niechobrzu (gm. Boguchwała), Chmielniku, Krzemienicy (gm. Czarna), Głogowie Małopolskim, Krasnem, Lubeni, Soninie (gm. Łańcut), Łańcucie, Rzeszowie, Trzcianie (gm. Świlcza) i Tyczynie.
W ramach projektu wsparcie otrzyma jedenaście instytucji kultury, w tym jeden obiekt zabytkowy.
W Gminie Miasto Rzeszów zakres projektu obejmuje rozbudowę i przebudowę oraz zakup wyposażenia dla filii Rzeszowskiego Domu Kultury - Osiedlowego Domu Kultury „Przybyszówka” przy ulicy Dębickiej 170.


Efekty realizacji projektu:
 

Efektem projektu będzie utworzenie sieci Centrów Promocji Dziedzictwa Kulturowego, a także wspólnego produktu turystycznego - Etnokraina Franciszka Kotuli.
Szacuje się, że liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem wyniesie 35 440 osób.

 

Stan realizacji projektu:


Rok 2011


•    W dniu 10 października 2011 r. została zawarta umowa z A&K Pracownia Projektowa Adam Wilkos na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji Osiedlowego Domu Kultury (ODK) na os. Przybyszówka. W ramach umowy najpierw została wykonana koncepcja programowo-architektoniczno-przestrzenna, a po jej zatwierdzeniu przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych oraz Rzeszowski Dom Kultury, wykonawca przystąpił do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych opinii i pozwoleń.


Rok 2014


•    W dniu 8 marca 2014 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa Osiedlowego Domu Kultury na osiedlu Przybyszówka wraz z zagospodarowaniem działki.
•    W dniu 1 grudnia 2014 r. Gmina Miasto Rzeszów podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym POLBUD Szczepański Tadeusz, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę budynku garażowego, przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku ODK przy ul. Dębickiej 170 oraz zagospodarowanie terenu. Tego samego dnia dokonano również przekazania placu budowy.

 

Rok 2015


•    W dniu 9 lutego 2015 r. została zawarta umowa  z Firmą Handlowo-Usługową INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa, której przedmiotem były roboty budowalne związane z przebudową słupa elektrycznego oraz linii napowietrznej średniego napięcia kolidującej z rozbudową Osiedlowego Domu Kultury.
•    Na podstawie umowy z dnia 25 marca 2015 r. sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowalnymi dot. przebudowy i rozbudowy budynku ODK powierzone zostało A&K Pracowni Projektowej Adam Wilkos.
•    W dniu 9 lipca 2015 r. zawarto umowę dodatkową z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym POLBUD Szczepański Tadeusz, na podstawie której wykonawca zobowiązany został do wykonania stropu antresoli, ścianek działowych i schodów na antresolę.

Rok 2016


•    W dniu 20 kwietnia 2016 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym POLBUD Szczepański Tadeusz, której przedmiotem było przełożenie kabli niskiego napięcia kolidujących z budową ogrodzenia działki, na której zlokalizowany jest budynek Osiedlowego Domu Kultury.
Z uwagi na fakt, iż w budynku ODK ma swoją siedzibę Ochotnicza Straż Pożarna, koniecznym stało się wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w garażu OSP. Zadanie to zostało zlecone dotychczasowemu wykonawcy robót, tj. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu POLBUD Szczepański Tadeusz, na podstawie umowy z dnia 30 maja 2016r.
•    Z dniem 18 lipca 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.
•    W dniu 25 lipca 2016 r. udzielono zamówienia FHU Kalla Jakub Trześniowski na dostawę wyposażenia biurowego, a także zostały zawarte umowy z:
- DELMAN Pożarycki Dariusz na dostawę oświetlenia i sprzętu muzycznego do budynku ODK Przybyszówka;
- LINEA Dominika Jakubczyk sp. j. na dostawę wyposażenia toalet w ODK Przybyszówka;
- BIO Zakład Tapicerski Borek Janusz na dostawę i montaż kurtyn scenicznych w budynku ODK;
- KSEROTEX Andrzej Król na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego;
- GCC Polska sp. z o.o. na dostawę, montaż i instalację sprzętu elektronicznego (zestawy komputerowe, projektor z ekranem i listwy zasilające)
- Ćwik Aleksander FPUH „OK” dotycząca dostawy i montażu mebli dla ODK Przybyszówka,
•    W dniu 27 lipca 2016 r. udzielono zamówienia Studio Art. Komplet Hubert Trzeciak na dostawę i montaż systemu wystawienniczego w ODK Przybyszówka.
•    W dniu 8 sierpnia 2016 r. zawarto umowę z KAL-SPORT Paweł Kalita na dostawę wyposażenia siłowni w ODK Przybyszówka
•    W dniu 21 sierpnia 2016 r. udzielono PHUP BATR Janusz Banaszkiewicz zamówienia na dostawę witryny narożnej i zewnętrznej gabloty ogłoszeniowej.
•    W dniu 12 sierpnia 2016 r. Prezydent Miasta Rzeszowa wydał decyzję, na mocy której udzielił pozwolenia na użytkowanie przebudowanego i rozbudowanego obiektu ODK Przybyszówka.
•    W dniu 22 sierpnia 2016 r. zlecono Pracowni Aranżacji i Wyposażenia Wnętrz  Marta Skarbiecka wykonanie, dostawę i montaż mebli dla ODK Przybyszówka.
•    W dniu 25 sierpnia 2016 r. udzielono Krosstech Michał Dybaś, Arkadiusz Tutak s.c. zamówienia na dostawę stojaka rowerowego.
•    W dniu 26 sierpnia 2016 r. zlecono P.W. ART._BUD J. Lachowski dostawę donic kamiennych, a FUH DREW-CHEM Mariusz Marciniec – dostawę luster do siłowni i sali widowiskowej.
•    W dniu 8 listopada 2016 r. zawarte zostały umowy z DELMAN Pożarycki Dariusz na dostawę sprzętu muzycznego do budynku ODK Przybyszówka oraz z KAL-SPORT Paweł Kalita na dostawę artykułów gimnastycznych.
•    W dniu 30 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (pełniące rolę lidera projektu) złożyło do Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”. W jego zakresie rzeczowym ujęta została przebudowa i rozbudowa ODK Przybyszówka wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem wyposażenia, a także zadania zgłoszone przez pozostałych partnerów projektu.

 

Rok 2017


•    W dniu 13 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” do dofinansowania.
•    W dniu 28 lipca 2017r., pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO Województwa Podkarpackiego a Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, została zawarta umowa o dofinansowanie projektu.

 *stan na dzień 05.10.2017 r.