Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Bardzo dobra sytuacja Rzeszowa

Znamy wyniki ratingu Rzeszowa, czyli ocenę wiarygodności finansowej miasta, szans i zagrożeń. Analitycy profesjonalnej firmy ocenili sytuację miasta jako bardzo dobrą, ale wskazali także na zagrożenia, które mogą stanowić barierę w rozwoju Rzeszowa.

Rating w stolicy Podkarpacia przeprowadzany został przez wyspecjalizowaną agencję Fitch Ratings – jedną z trzech działających w tej branży na rynku międzynarodowym. Firma posiada dwie siedziby: w Nowym Jorku i Londynie oraz 9 biur na świecie. Fitch Ratings ocenia ponad 5 900 instytucji finansowych, ponad 1 400 przedsiębiorstw oraz 100 krajów.

Wyniki ratingu są pozytywne dla Rzeszowa. Dobrze oceniono wyniki budżetowe, zarządzanie finansami oraz niskie zadłużenie. Analitycy podkreślili także fakt, iż władze miasta mają jasną i spójną wizję rozwoju, pozytywnie ocenili także poszerzenie granic jako podniesienie atrakcyjności miasta dla inwestorów. "Ponadto Miasto bardzo efektywnie pozyskuje środki z UE, których kwota na mieszkańca jest jedną z najwyższych pośród pozostałych miast w Polsce" - stwierdzono w wynikach analizy.

Analitycy wskazali także na negatywne czynniki. Szczególnie niepokoi stwierdzenie, że poważnym zagrożeniem dla rozwoju jest słabe skomunikowanie Rzeszowa z resztą Polski. 

Kontakt do analityków:

Elżbieta Kamińska, tel. 022 338 62 84

Renata Dobrzyńska, tel. 022 338 62 82

www.fitchratings.com

inf. Marcin Stopa

Rzecznik Prasowy Prezydenta Rzeszowa

 

Analitycy:

Elzbieta Kamińska, Warszawa
+48 22 338 62 84
elzbieta.kaminska@fitchratings.com

Renata Dobrzyńska, Warszawa
+48 22 338 62 82
renata.dobrzynska@fitchratings.com

 

Ratingi Miasta Rzeszowa odzwierciedlają dobre i poprawiające się wyniki budżetowe, rozważne i wybiegające w przyszłość zarządzanie finansami oraz niskie zadłużenie bezpośrednie i pośrednie Miasta. Ratingi uwzględniają ponadto spodziewany wzrost zadłużenia w związku z ambitnym planem inwestycyjnym oraz brak dobrego skomunikowania Miasta z resztą Polski, co stanowi ważny czynnik jego dalszego spójnego rozwoju

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że wyniki operacyjne Miasta będą dobre również w średnim okresie czasu, wydatki operacyjne będą ściśle kontrolowane, a nadwyżka operacyjna będzie wystarczająca do obsługi zadłużenia.

Główne czynniki ratingu

Pozytywne czynniki ratingu:
• Dobre wyniki finansowe. Ścisła kontrola wydatków operacyjnych oraz rosnące dochody operacyjne wpłynęły na znaczącą poprawę wyników operacyjnych w latach 2005-2006. Nadwyżka operacyjna wzrosła z 22 mln zł w 2004r. do 53,5 mln zł w 2006r. i stanowiła ona 12% dochodów operacyjnych, trzykrotnie przewyższając wydatki na obsługę zadłużenia. Wysoka nadwyżka bieżąca pozwoliła Miastu ograniczyć deficyt budżetowy, który na koniec 2006r. stanowił zaledwie 1% dochodów ogółem.
• Dobre zarządzanie. Władze Miasta mają jasną i spójną wizję jego rozwoju. W latach 2005-07 Rzeszów włączył w swoje granice trzy sołectwa, powiększając obszar Miasta o ok. 44%. Miało to pozytywny wpływ na dochody budżetowe oraz podniosło atrakcyjność Miasta dla inwestorów. Sprawne zarządzanie odnosi się również do polityki budżetowej Miasta, o czym świadczą dobre wyniki finansowe. Władze Rzeszowa zdają sobie sprawę, że przyszły rozwój Miasta zależeć będzie również od elastyczności finansowej budżetu oraz dobrych wyników operacyjnych, które mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na finansowanie długiem. Ponadto Miasto bardzo efektywnie pozyskuje środki z UE, których kwota na mieszkańca jest jedną z najwyższych spośród pozostałych miast w Polsce.
• Bardzo niskie zadłużenie pośrednie, które na koniec 2006r. wynosiło jedynie 15 mln zł, co stanowiło zaledwie 3,4% dochodów operacyjnych. Miasto posiada 100-procent udziałów w trzech spółkach oraz dwie placówki służby zdrowia. Jedna z tych placówek wykazała na koniec 2006r. niewielkie zadłużenie długoterminowe wynoszące 4 mln zł. Zadłużenie pośrednie może wzrosnąć w wyniku programu inwestycyjnego realizowanego przez spółki miejskie. Miasto nie planuje udzielać gwarancji dla tego zadłużenia.

Negatywne czynniki ratingu:
• Przewidywany wzrost zadłużenia. Obecnie niskie zadłużenie Miasta będzie rosło w latach 2007-2015. Nie przekroczy ono jednak 50% dochodów bieżących. Zwiększy to presje na budżet, w związku ze wzrostem wydatków na obsługę zadłużenia. Jednak może być ona mniejsza, jeśli wyniki budżetowe w przyszłości będą dobre, co jest niezbędne w kontekście ambitnego programu inwestycyjnego realizowanego przez Rzeszów.
• Słabo rozwinięta gospodarka województwa oraz słabe skomunikowanie Miasta z resztą Polski. Pomimo wzrostu PKB na mieszkańca, zarówno PKB dla województwa jak i dla subregionu rzeszowsko-tarnobrzeskiego nadal pozostaje poniżej średniej krajowej i w 2004r. wynosiło ono odpowiednio 69,8% i 78%. Słaba infrastruktura drogowa stanowi barierę w rozwoju województwa i Miasta.
 

Profil

Rzeszów jest stolicą województwa podkarpackiego położonego na południowym wschodzie Polski. W 2004r. Produkt Regionalny Brutto (PRB) województwa podkarpackiego na mieszkańca wyniósł 69,8% średniej krajowej.
Rzeszów liczący 167 000 mieszkańców jest najzamożniejszym i szybko rozwijającym się miastem w województwie. Rzeszów ma status miasta na prawach powiatu. Do jego głównych zadań należą: oświata, opieka społeczna, transport publiczny, programy ochrony zdrowia, ośrodki kultury, biblioteki, utrzymanie i budowa dróg, gospodarka wodno-ściekowa, oczyszczanie Miasta, zaopatrzenie w energię i ciepło.


wrzesień 2007 r.