Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Pamiętaj, aby złożyć nowy wniosek o 500+, Świadczenia Rodzinne oraz Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego!

Już od tego roku wnioski o świadczenie 500+, zasiłek rodzinny oraz świadczenie alimentacyjne na kolejny okres można składać od 1 sierpnia.

Należy pamiętać, że wnioski na nowy okres 2017/2018 będą przyjmowane jeszcze w trakcie wypłacania świadczeń, które zostały przyznane w ubiegłym roku (świadczenie 500+ oraz świadczenia alimentacyjne do 30 września br., a zasiłek rodzinny do 31 października br.).

Bardzo ważną informacją jest to, że aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenia 500+ oraz świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października br., a w przypadku zasiłku rodzinnego do 30 listopada br.

Ustalanie uprawnień do świadczeń na kolejny okres będzie następowało zgodnie z datą złożenia wniosku.


UWAGA! OD 1 SIERPNIA ZMIANA ZASAD UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA NA NOWY OKRES!

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin od nowego okresu zmienią się niektóre zasady ustalania prawa do świadczenia 500+, niektórych świadczeń rodzinnych, jak również świadczenia alimentacyjnego.

Najistotniejsze zmiany:

Nowy sposób ustalania uprawnień dla samotnych rodziców

Samotny rodzic będzie mógł otrzymać świadczenie 500+ oraz „becikowe” tylko w przypadku, gdy drugi z rodziców będzie zobowiązany do alimentów na rzecz dziecka, chyba, że ten jest nieznany, nie żyje, bądź sąd oddalił powództwo o zasądzenie alimentów lub zobowiązał tylko jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. Odstępstwem od tej zasady, będzie również sprawowanie przez rodziców opieki naprzemiennej nad dzieckiem. W związku z nową zasadą samotny rodzic po złożeniu wniosku o świadczenie 500+ oraz „becikowe”, będzie miał 3 miesiące na uzyskanie alimentów od drugiego rodzica. Zostanie wezwany do przedłożenia odpowiednich dokumentów w tym zakresie. Jeśli nie dostarczy brakujących dokumentów w tym terminie, jego wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Nie oznacza to jednak, iż nie będzie mógł ponownie ubiegać się o świadczenie 500+. Wniosek będzie można złożyć ponownie po skompletowaniu dokumentów dot. ustalenia alimentów. Aby spełnić ten nowy warunek rodzic nie musi składać do sądu pozwu o zasądzenie alimentów od drugiego rodzica. Może zawrzeć ugodę przed sądem lub mediatorem, a dodatkowo można uregulować tę kwestię w formie aktu notarialnego. Należy jednak pamiętać, że zarówno ugoda zawarta przed mediatorem, jak również akt notarialny muszą być zatwierdzone przez sąd, posiadać tzw. klauzulę wykonalności.

Nowe zasady ustalania uprawnień w przypadku, gdy członek rodziny utraci dochód

Zgodnie z nowymi przepisami obniżenie dochodów będzie mogło nastąpić w przypadku, gdy członek rodziny utraci zatrudnienie, ale pod warunkiem, że nie uzyska w przeciągu 3 miesięcy nowego zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Dotyczy to również umów cywilno-prawnych, jak również działalności gospodarczej.Ta zmiana nakłada również nowy obowiązek na realizatorów świadczeń, którzy będą zobligowani do weryfikacji dochodów rodzin, którym w wyniku utraty dochodu przyznano świadczenie. Ponowna weryfikacja sytuacji finansowej rodziny, która uzyskała prawo do pobierania świadczeń będzie następowała w po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu.

Zmiana zasad ustalania dochodu z działalności gospodarczej przy rozliczaniu się na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej

Do tej pory osoby osiągające dochody z tego tytułu składały oświadczenia o wysokości dochodu. Od nowego okresu ustalenie ich dochodu nastąpi na podstawie zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierającego informacje odpowiednio o:
- formie opłacanego podatku,
- wysokości przychodu,
- stawce podatku,
- wysokości opłaconego podatku
osiągniętego w roku bazowym poprzedzający okres zasiłkowy. Na podstawie tego zaświadczenia i w oparciu o obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyliczona zostanie kwota dochodu z ww. tytułu.

Ujednolicenie terminu składania wniosków na kolejne okresy świadczeniowe

Od tego roku rodzinom będzie o wiele łatwiej złożyć wnioski o wszystkie świadczenia, którymi będą zainteresowani. Wnioski o świadczenie 500+, zasiłek rodzinny oraz świadczenie alimentacyjne można składać jednocześnie od sierpnia.