Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Ważne akty prawne

Przepisy ogólne

Dz.U.04.173.1807 ustawa 2004.07.02

1. Swoboda działalności gospodarczej.
Dz.U.04.173.1808 ustawa 2004.07.02

2. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.
Dz.U.99.101.1178 art.7-7(i) ustawa 1999.11.19

4. Zasady prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U.02.112.979 - j. t.      ustawa 1989.03.22

5. Rzemiosło.
Dz.U.94.123.600       ustawa 1994.10.20

6. Specjalne strefy ekonomiczne.
Dz.U.97.9.43        ustawa 1996.12.20

7. Gospodarka komunalna.
Dz.U.01.142.1590 - j. t.   art.8, art.27(b)-27(h) ustawa 1998.06.05

8. Samorząd województwa.
Dz.U.01.142.1592 - j. t.  art.6, art.25(b)-25(h) ustawa 1998.06.05

9. Samorząd powiatowy.
Dz.U.01.142.1591 -j. t. art.9, art.24(f), art.24(h)-24(m) ustawa 1990.03.08

10. Samorząd gminny.
Dz.U.97.106.679       ustawa 1997.08.21

11. Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dz.U.03.143.1387      rozporządzenie 2003.07.23

12. Określenie wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.
Dz.U.98.55.352      rozporządzenie 1998.04.30

13. Organizacja pracy, skład oraz zasady wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne.
Dz.U.03.96.873     art.6, art.9 ustawa 2003.04.24

14. Działalność pożytku publicznego i wolontariat.
Dz.U.02.113.985     art.21 pkt2 ustawa 2002.06.21

15. Stan wyjątkowy.
Dz.U.02.156.1301    art.24 ust.1 pkt2 ustawa 2002.08.29

16. Stan wojenny oraz kompetencje Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych i zasady jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U.02.62.558  art.21 ust.1 pkt1 pkt2 ustawa 2002.04.18

17. Stan klęski żywiołowej.
Dz.U.03.60.535    art.373-377 ustawa 2003.02.28

18. Prawo upadłościowe i naprawcze.
Dz.U.03.50.424       ustawa 2003.02.14

19. Udostępnianie informacji gospodarczych.
Dz.U.05.136.1149      rozporządzenie. 2005.07.01

20. Przeprowadzanie kontroli biura informacji gospodarczej.
Dz.U.03.153.1505 - j. t.      ustawa 2000.11.16

21. Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.
Dz.U.71.12.114      art.60(1) ustawa 1971.05.20

22. Kodeks wykroczeń.
Dz.U.01.17.209 - j. t.       ustawa 1997.08.20

23. Krajowy Rejestr Sądowy.
Dz.U.00.117.1237      rozporządzenie 2000.12.21

24. Szczegółowy sposób prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowa treść wpisów w tych rejestrach.
Dz.U.04.281.2793      rozporządzenie 2004.12.21

25. Ustrój i organizacja Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowe zasady udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
Dz.U.00.118.1247      rozporządzenie 2000.12.21

26. Określenie wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.
Dz.U.00.117.1240      rozporządzenie 2000.12.21

27. Określenie wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego.
Dz.U.97.121.770       ustawa 1997.08.20

28. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Dz.U.00.117.1239      rozporządzenie 2000.12.21

29. Sposób przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania z nich odpisów, wyciągów i zaświadczeń.
Dz.U.02.76.694 - j. t.     art.69, art.79 ustawa 1994.09.29

30. Rachunkowość. Prawo konkurencji
Dz.U.03.153.1503 - j. t.        ustawa 1993.04.16

31. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
Dz.U.64.16.93      art.43(10) ustawa 1964.04.23

32. Kodeks cywilny.
Dz.U.05.196.1631 - j.t.      ustawa 1999.01.22

33. Ochrona informacji niejawnych.
Dz.U.02.126.1068       ustawa 2002.07.05

34. Ochrona niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.
Dz.U.22.8.58        um. m. 1883.03.20

35. Konwencja związkowa paryska o ochronie własności przemysłowej. Paryż.1883.03.20.
Dz.U.32.2.8        um. m. 1883.03.20

36. Konwencja związkowa paryska o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku. Paryż.1883.03.20.
Dz.U.75.9.51 - zał.       um. m. 1967.07.14

37. Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmieniona w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r. Sztokholm.1967.07.14.
Dz.U.75.9.49 - zał.       um. m. 1967.07.14

38. Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Sztokholm.1967.07.14.
Dz.U.32.47.446       um. m. 1891.04.14

39. Porozumienie madryckie dotyczące zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzane w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. Madryt.1891.04.14.
Dz.U.74.25.143       um. m. 1973.04.12

40. Porozumienie o ochronie prawnej wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i znaków towarowych przy realizacji współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej. Moskwa.1973.04.12
Dz.U.03.86.804 - j.t.       ustawa 2000.12.15

41. Ochrona konkurencji i konsumentów.
M.P.01.47.779         zarządzenie   2001.12.31

42. Nadanie statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dz.U.02.18.172      rozporządzenie 2002.02.19

43. Określenie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dz.U.01.34.404      rozporządzenie 2001.04.12

44. Wysokość opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego oraz tryb ich uiszczania.
Dz.U.02.137.1151      rozporządzenie 2002.07.30

45. Wyłączenie niektórych kategorii porozumień, zawieranych między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.
Dz.U.02.137.1152      rozporządzenie 2002.07.30

46. Wyłączenie niektórych kategorii porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.
Dz.U.02.142.1188      rozporządzenie 2002.08.13
47. Wyłączenie określonych porozumień specjalizacyjnych i porozumień badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.
Dz.U.02.142.1189      rozporządzenie 2002.08.13

48. Wyłączenie określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.
Dz.U.03.38.329      rozporządzenie 2003.01.28

49. Wyłączenie określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.
Dz.U.01.60.611      rozporządzenie 2001.05.23

50. Sposób obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.
Dz.U.02.37.334      rozporządzenie 2002.04.03

51. Zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców.
Dz.U.01.116.1240      rozporządzenie 2001.09.18

52. Szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania kontroli przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dz.U.04.130.1380      rozporządzenie 2004.05.18

53. Tryb postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie.
Dz.U.98.166.1254      rozporządzenie 1998.12.30

54. Utworzenie sądu antymonopolowego.
Dz.U.00.22.271       ustawa 2000.03.02

55. Ochrona niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Dz.U.64.16.93  art.384-385(3), art.449(1)-449(11) ustawa 1964.04.23

56. Kodeks cywilny.
Dz.U.02.141.1176       ustawa 2002.07.27

57. Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej oraz zmiana Kodeksu cywilnego.
Dz.U.03.31.258      rozporządzenie 2003.01.30

58. Terminy zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową.
Dz.U.01.100.1081       ustawa 2001.07.20

59. Kredyt konsumencki.
Dz.U.00.74.855       ustawa 2000.07.13

60. Ochrona nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz zmiana ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U.03.229.2275       ustawa 2003.12.12

61. Ogólne bezpieczeństwo produktów.
Dz.U.04.87.815      rozporządzenie 2004.04.14

62. Sposób prowadzenia krajowego systemu informacji o produktach niebezpiecznych.
Dz.U.04.73.656      rozporządzenie 2004.04.06

63. Wprowadzenie środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających ftalany, które stwarzają poważne zagrożenie.
Dz.U.04.71.644      rozporządzenie 2004.04.06

64. Dodatkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i znakowania produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne niż rzeczywiste przeznaczenie.
Dz.U.04.87.816      rozporządzenie 2004.04.14

65. Działania podejmowane w związku z zatrzymaniem produktów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one wymagań dotyczących bezpieczeństwa.
Dz.U.04.87.814      rozporządzenie 2004.04.1466. Szczegółowy sposób prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych.
Dz.U.04.240.2409      rozporządzenie 2004.10.19

67. Dodatkowe wymagania dotyczące znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom.
Dz.U.04.81.743      rozporządzenie 2004.04.06

68. Bezpieczeństwo i znakowanie produktów włókienniczych.
Dz.U.04.104.1100      rozporządzenie 2004.04.28

69. Sposób działania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich.
Dz.U.05.80.694      rozporządzenie 2005.04.26

70. Wzór powiadomienia o produkcie, który nie jest bezpieczny.
Dz.U.02.126.1068       ustawa 2002.07.05

71. Ochrona niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.
Dz.U.64.43.296    art.479(28)-479(78) ustawa 1964.11.17

72. Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U.00.62.723      rozporządzenie 2000.07.19

73. Wzór rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.
Dz.U.93.44.202    rozdz.5 ustawa 1993.04.30

74. Narodowe fundusze inwestycyjne i ich prywatyzacja.
Dz.U.95.45.232      rozporządzenie 1995.04.11

75. Określenie trybu wnoszenia akcji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa do narodowych funduszy inwestycyjnych.
Dz.U.05.184.1539     rozdz.4 ustawa 2005.07.29

76. Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne.
Dz.U.05.229.1948      rozporządzenie 2005.11.14 

77. Nabywanie akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu.
Dz.U.05.183.1538  art.24, art.47, art.106-107 ustawa 2005.07.29

78. Obrót instrumentami finansowymi.
Dz.U.03.130.1188   art.62(a), art.62(b) ustawa 2003.06.12

79. Prawo pocztowe.
Dz.U.04.171.1800    art.15-55 ustawa 2004.07.16

80. Prawo telekomunikacyjne.
Dz.U.04.242.2420      rozporządzenie 2004.10.25

81. Określenie rynków właściwych podlegających analizie przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.
Dz.U.05.160.1351      rozporządzenie 2005.08.11

82. Zakres usługi zapewnienia minimalnego zestawu łączy dzierżawionych.
Dz.U.01.4.25        ustawa 2000.12.15

83. Inspekcja Handlowa.
Dz.U.71.12.114     rozdz. XV ustawa 1971.05.20

84. Kodeks wykroczeń.
Dz.U.98.21.94 - j. t.    art.101(1)-101(4) ustawa 1974.06.26

85. Kodeks pracy.
Dz.U.00.94.1037art.56, art.57, art.69, art.211, art.380 ustawa 2000.09.15

86. Kodeks spółek handlowych.
Dz.U.05.62.551  art.39, art.46 ust.2 ust.3 ustawa 2005.03.04

87. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska.
Dz.U.03.188.1848 - j. t.    art.56§3§4 ustawa 1982.09.16

88. Prawo spółdzielcze.
Dz.U.02.72.665 - j. t.     art.15 ust.2 ustawa 1997.08.29

89. Prawo bankowe.
Dz.U.00.119.1252     art.22 ustawa 2000.12.07

90. Funkcjonowanie banków spółdzielczych, ich zrzeszanie się i banki zrzeszające.
Dz.U.03.153.1503 - j. t.    art.11 ustawa 1993.04.16
91. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 r. Nr 106, poz. 622)


Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2010 Nr 47, poz. 278) transponująca przepisy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36)