Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Założenie rachunku bankowego jest dla przedsiębiorców obowiązkowe. Są oni zobowiązani do bezgotówkowego obrotu na mocy art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku gdy:
· stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca,
· jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 Euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.
Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować obowiązki opisany wyżej za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i pośrednictwa przekazów pieniężnych w obrocie zagranicznym stosuje odpowiedni o przepisy art. 63g i art. 111 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2202 r. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami).

Celem założenia rachunku bankowego należy podpisać stosowną umowę z bankiem.
Do założenia konta bankowego bank żąda:
· zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
· zaświadczenia o nadaniu Nr REGON,
· NIP-u,
· pieczątki o treści zgodnej z zaświadczeniem (w przypadku spółki cywilnej na pieczątce muszą być uwidocznione wszystkie nazwiska wspólników),
· umowy spółki cywilnej w przypadku spółki cywilnej,
· dowodu osobistego.