Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
Jesteś w:

Wymiana źródeł ciepła ma terenie ROF

23.03.2020

Gmina Miasto Rzeszów informuje, iż w związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce, nabór wniosków w ramach projektów dot. wymiany źródeł ciepła został wstrzymany na kolejny okres, tj. do dnia 13 kwietnia 2020r., z możliwością dalszego wstrzymania.

Wszelkie informacje o naborze wniosków przystąpienia do projektu (w tym o możliwości dalszego wstrzymania naboru) przekazywane będą za pomocą strony internetowej www.rof.org.pl.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej.

Przypominamy, iż wstrzymanie przyjmowania wniosków nie oznacza rezygnacji z realizacji projektów, a po wznowieniu naboru, termin ich przyjmowania zostanie przedłużony.

 

12.03.2020

Gmina Miasto Rzeszów informuje, iż w związku z pandemią coronavirusa została podjęta decyzja o wstrzymaniu* przyjmowania wniosków od Beneficjentów w ramach projektów dot. wymiany źródeł ciepła w okresie 16.03.2020r.  –  27.03.2020r.

Wszelkie informacje o naborze wniosków przystąpienia do projektu (w tym o możliwości dalszego wstrzymania naboru oraz jego przedłużenia) przekazywane będą za pomocą strony internetowej www.rof.org.pl.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej.

*Wstrzymanie przyjmowania wniosków nie oznacza rezygnacji z realizacji projektów!!!

 

05.03.2020

Gmina Miasto Rzeszów informuje, iż w dniu 05.03.2020 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków (wersja 09) - TYLKO W ZAKRESIE ZAPISÓW DLA ODBIORCÓW ZBIOROWYCH.
Zmieniono termin naboru wniosków dla odbiorców zbiorowych – od 16.03 do 30.04.2020
Aktualna wersja dokumentów jest dostępna na stronie https://rof.org.pl/dokumenty/.


28.02.2020

Gmina Miasto Rzeszów informuje, iż w dniu 28.02.2020 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków w tym w załącznikach (wersja 08) - TYLKO W ZAKRESIE ZAPISÓW DLA ODBIORCÓW ZBIOROWYCH

 1. Zmieniono termin naboru wniosków dla odbiorców zbiorowych – od 9.03 do 30.04.2020
 2. Dodano zastrzeżenie, że w przypadku odbiorców „zbiorowych” ostateczna wysokość podatku VAT uzależniona jest od interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie możliwości stosowania obniżonej stawki VAT dla obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części.
 3. Doprecyzowano, że uregulowany stan prawny budynku i każdego z wydzielonych lokali mieszkalnych, w którym wykonana ma być instalacja grzewcza udokumentowany zostanie na podstawie zestawienia zawierającego m.in. numer lokalu mieszkalnego, który miałby zostać objęty projektem, rodzaj własności lokalu, powierzchnię użytkową lokalu.

Aktualna wersja dokumentów jest dostępna na stronie https://rof.org.pl/dokumenty/.

 
21.02.2020
Gmina Miasto Rzeszów informuje, iż w dniu 20.02.2020 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach (wersja 07) – W ZAKRESIE ZAPISÓW DLA ODBIORCÓW ZBIOROWYCH, tj.
 1.     Dokonano zmiany wzoru weryfikacji technicznej dla odbiorców zbiorowych.
 2.     Zmieniono kryteria wyboru wniosków dla odbiorców zbiorowych.
 3.     Zmieniono oznaczenia urządzeń dostępnych dla odbiorców zbiorowych.

Aktualna wersja dokumentów opisanych poprzez wskazanie WERSJA 07 Z DNIA 20.02.2020 r. znajduje się na stronie https://rof.org.pl/dokumenty/.

 
07.02.2020

Gmina Miasto Rzeszów informuje, że w dniu 06.02.2020r. nastąpiły zmiany w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w zakresie:

 1. Umożliwiono udział w projekcie „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF’ w zakresie ciepła sieciowego Beneficjentom, których nieruchomość zlokalizowana jest na terenie Gminy Miasto Łańcut, pod warunkiem uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 2. Wskazano, że ostateczne listy rankingowe wraz z informacją o zakwalifikowaniu Beneficjentów do projektu uzależnione będą od zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na zakres rzeczowy projektu wynikający z naboru wniosków przystąpienia do projektu.
 3. Usunięto opis przykładowych obliczeń wyliczenia wkładu własnego, ze względu na to, że szacunkowy orientacyjny koszt znajduje się w Weryfikacji technicznej.
 4. Do kosztów niekwalifikowanych dodano koszty wynikające z możliwości zmiany wydatków kwalifikowanych wynikających z końcowego rozliczenia projektu.
 5. Doprecyzowano sposób udzielania pełnomocnictwa.
 6. W Umowie uczestnictwa w projekcie opisano sposób rozliczenia z Beneficjentem.

Aktualna wersja dokumentów opisanych poprzez wskazanie WERSJA 06 Z DNIA 6.02.2020 r. znajduje się na stronie https://rof.org.pl/dokumenty/.

Ponadto na poświęconej projektowi podstronie internetowej https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/ zostały zamieszczone przykłady uzupełnionych weryfikacji techniczych oraz wzór owiadczenia dla weryfikatorów - osób, które posiadają uprawnienia spełniające wymogi wskazane w Regulaminie naboru wniosków, a wydane zostały przed 1994 r.


24.01.2020

Gmina Miasto Rzeszów informuje, iż w dniu 23.01.2020r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w następującym zakresie:

 1. Dokonano zmian w Weryfikacji technicznej poprzez uproszczenie zapisów związanych z wyliczeniem szacunkowej kwoty wkładu własnego.
 2. We wniosku przystąpienia do projektu dokonano uzupełniania o dodatkowe kryterium punkowe.
 3. Doprecyzowano zapis, mówiący o tym, że Beneficjent wyraża zgodę na dokonanie poprawy oczywistych omyłek w zakresie wyliczeń wkładu własnego znajdujących się w Weryfikacji technicznej.
 4. Wskazano, że kserokopie dołączanych dokumentów powinny zostać opatrzone klauzula „za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
 5. Doprecyzowano charakterystykę kotłów w Załączniku nr 5 – Katalog urządzeń i inwestycji.
 6. Skorygowano pulę środków przewidzianą dla odbiorców zbiorowych.

Aktualna wersja dokumentów opisanych poprzez wskazanie WERSJA 05 Z DNIA 23.01.2020 r. znajduje się na stronie https://rof.org.pl/dokumenty/.

 
22.01.2020

Gmina Miasto Rzeszów informuje, iż w dniu 21.01.2020r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w następującym zakresie:

 1. Zmieniono termin naboru wniosków:
 • Odbiorcy indywidualni: 10 lutego – 30 kwietnia 2020r.
 • Odbiorcy zbiorowi: 2 marca – 30 kwietnia 2020r.
 1. Dokonano zmian wzoru Weryfikacji technicznej dla odbiorców indywidualnych (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).
 2. Wprowadzono dodatkowe kryterium w zakresie posiadania przyłącza gazowego i ciepłowniczego.
 3. Uszczegółowiono, że co do zasady przyjąć należy, iż sieć ciepłownicza jest dostępna w przypadku, gdy sieć ciepłownicza znajduje się na działce Beneficjenta,
 4. Wprowadzono definicję budynku komunalnego, w tym sposób tworzenia list rankingowych dla tych budynków,
 5. Doprecyzowano możliwość udzielenia pełnomocnictwa przez współwłaścicieli do podpisania umowy uczestnictwa w projekcie,
 6. Doprecyzowano zapis, że do weryfikacji technicznej należy dołączyć kserokopię uprawnień – uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 7. Uzupełniono o zapis, że nowe urządzenia grzewcze mogą być instalowane w budynkach spełniających poziomy wskaźnika EPh+w,
 8. Uzupełniono zapisy, że do wyjaśnień można wzywać również w zakresie treści weryfikacji technicznej,
 9. Doprecyzowano konieczność zweryfikowania dostępności sieci gazowej i sieci ciepłowniczej na działkach zgłoszonych do projektu – zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej,
 10. Zmieniono limity kosztów dla instalacji w zakresie ciepła sieciowego,
 11. Zmieniono katalog kosztów w zakresie ciepła sieciowego
 12. Doprecyzowano sposób dokumentowania kryterium społeczno-ekonomicznego dla odbiorców zbiorowych,
 13. Uspójniono ww. zmiany we wszystkich dokumentach we wskazanym zakresie

W najbliższym czasie zostanie dokonana zmiana weryfikacji technicznej dla odbiorców zbiorowych.

Aktualne wzory dokumentów dostępne są na stronie Stowarzyszenia ROF (https://rof.org.pl/dokumenty/).

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kotly@rof.org.pl.

Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej Lidera Projektu www.rof.org.pl w zakładce Pytania i odpowiedzi

 
06.12.2019

Informujemy, iż w dniu 06.12.2019 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w następujacym zakresie:

 1. Zmieniono termin naboru wniosków – 27.01-31.03.2020 r.
 2. Doprecyzowano warunki udziału w  projekcie poprzez szczegółowe wskazanie typów likwidowanych urządzeń,
 3. We wniosku przystąpienia do projektu dostosowano zapisy do ww. zmian  w regulaminie,
 4. Rozszerzono definicję weryfikacji technicznej,
 5. Dodano możliwość udzielania pełnomocnictwa przez współwłaścicieli w Gminie,
 6. Uzupełniono zapisy w zakresie zgody właścicieli budynku wielorodzinnego do przejścia przez części wspólne w celu wykonania prac koniecznych do montażu urządzenia grzewczego,
 7. Doprecyzowanie, że demontaż i przeniesienie starego kotła może występować tylko w  obrębie nieruchomości objętej projektem,
 8. W przypadku kotłów na biomasę i ekogroszek, rozszerzono wymagania o konieczność posiadania opinii kominiarskiej,
 9. We wniosku przystąpienia do projektu dostosowano zapisy do ww. zmian  w regulaminie
Aktualne wzory dokumentów, w których dokonano zmian zostały oznaczone jako wersja 03. Kompletna dokumentacja naboru dostępna jest na stronie Stowarzyszenia ROF.
 
Jednocześnie przypominamy wszystkim zainteresowanym o ostatnich spotkaniach informacyjno-szkoleniowych w Rzeszowie, które odbędą się w dniach 17 i 19 grudnia br. (tj. wtorek i czwartek) o godz. 17:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Błogosławionej Karoliny 21.
 
 
25.11.2019
 
Informujemy, iż w wyniku m.in. pytań zadawanych przez mieszkańców podczas spotkań szkoleniowo-informacyjnych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniu 25.11.2019 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w zakresie:
 1. Uszczegółowiono definicję maksymalnej kwoty kwalifikowanej na jedną inwestycję,
 2. Uszczegółowiono katalog kosztów kwalifikowanych,
 3. Doprecyzowano tabelę w części I, pkt. Regulaminu do Załącznika nr 5. – Katalog urządzeń i inwestycji,
 4. Rozszerzono zapis dotyczący możliwości ustanawiania pełnomocników,
 5. Doprecyzowano zapisy dotyczące likwidacji starego źródła ciepła poprzez wskazanie, iż likwidacja dotyczy starego podstawowego źródła ciepła,
 6. Doprecyzowano zapis dotyczący wykonywanych czynności w okresie trwałości projektu,
 7. Doprecyzowano zapis dotyczący oświadczenia w zakresie wykonania inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię,
 8. Skorygowano przykładowe zapisy dotyczące wyliczania wkładu własnego,
 9. Doprecyzowano kryteria naboru wniosków,
 10. W Weryfikacji technicznej dla odbiorców indywidualnych skorygowano oczywistą omyłkę w zakresie wyliczania wkładu własnego,
 11. We Wniosku przystąpienia do projektu dla odbiorców zbiorowych (część 2) Skorygowano wskazanie dla podmiotu podpisującego dokument,
 12. W Umowie uczestnictwa w projekcie rozszerzono określenie warunków organizacyjnych,
 13. Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków w Umowie uczestnictwa w projekcie doprecyzowano zasady likwidacji starego źródła ciepła,
 14. Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków w Umowie uczestnictwa w projekcie doprecyzowano zasady warunków eksploatacyjnych i gwarancji w okresie trwałości projektu.

Aktualne wzory dokumentów, w których dokonano zmian zostały oznaczone jako wersja 02. Kompletna dokumentacja naboru dostępna jest na stronie Stowarzyszenia ROF.

Jednocześnie przypominamy wszystkim zainteresowanym o kolejnych spotkaniach informacyjno-szkoleniowych, które będą się odbywały w Rzeszowie zgodnie z terminarzem podanym na plakacie poniżej.

 

15.11.2019

Gmina Miasto Rzeszów, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Gminami: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Trzebownisko i Tyczyn, realizuje dwa projekty, w ramach których Mieszkańcy będą mogli uzyskać dofinansowanie do wymiany dotychczas używanych źródeł ciepła na nowe, energooszczędne i ekologiczne kotły gazowe, kotły na biomasę, kotły na ekogroszek lub wpięcie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 W dniu 13 listopada br. zostały przyjęte Zasady naboru beneficjentów do obu projektów, tj. pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” oraz „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” (wersja 01) – współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.

Na stronie https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/  znajdują dokumenty do naboru wniosków (zakładka DOKUMENTY) oraz będą publikowane aktualności i informacje związane z realizacją projektów.

 

Jednocześnie zapraszamy Państwa na SPOTKANIA SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE, które odbywać się będą na przełomie listopada i grudnia br., zgodnie z informacją na poniższym plakacie. Podczas spotkań można będzie uzyskać informacje nt. zagrożeń związanych z wykorzystywaniem dotychczasowych źródeł ciepła, zalet ich wymiany oraz zasad udziału w ww. projektach.