Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
Jesteś w:

Informacje dla uczestników projektu dot. instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gmin ROF

4 grudnia 2018 r.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Komunikat znajduje się na stronie internetowej lidera projektu - Stowarzyszenia ROF.

 

15 października 2018 r.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Zamawiający dokonał unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie lidera projektu - Stowarzyszenia ROF.

 

6 września 2018 r.

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami z Państwa strony, dotyczącymi dalszych losów realizacji projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące rolę lidera projektu wyjaśnia:

W dniu 23.07.2018 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych, jeden z Wykonawców (firma z drugiego miejsca) złożył odwołanie od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W chwili obecnej oczekujemy na rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem Krajowej Izby Odwoławczej, co pozwoli na podjęcie dalszych czynności w postępowaniu.

Powyższa procedura odwoławcza komplikuje jednocześnie możliwość szybkiego podpisania umowy z Wykonawcą i przekłada się na odroczenie terminu rozpoczęcia prac montażowych u Mieszkańców – na co niestety nie mamy wpływu.

Ze wstępnej analizy wynika, że podpisanie umowy z Wykonawcą możliwe będzie nie wcześniej niż w okolicach października/listopada 2018 r., po zakończonej kontroli przedwstępnej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a prace montażu instalacji fotowoltaicznych rozpoczną się dopiero po nowym roku.

 

24 lipca 2018 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wyborem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców ROF (http://rof.org.pl/dostawa-i-montaz-instalacji-fotowoltaicznych-dla-mieszkancow-rof-w-ramach-projektu-wsparcie-rozwoju-oze-na-terenie-rof-projekt-parasolowy/) informujemy, że podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi po okresie kontroli dokumentacji przetargowej przez Urząd Zamówień Publicznych (przypuszczalny termin podpisania umowy to wrzesień br.).

Wysokość wpłaty wkładu własnego wynikać będzie z Kalkulacji cenowej Wykonawcy przekazanej Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W tym samym momencie zostanie również zaktualizowana Lista podstawowa Mieszkańców.

Kolejnym krokiem będzie opracowanie harmonogramu i planu pracy przez Wykonawcę, z uwzględnieniem równoczesnego montażu instalacji w każdej z Gmin.

Mieszkańcy będą na bieżąco wzywani do wpłaty wkładu własnego, zgodnie z kolejnością montażu zaplanowaną przez Wykonawcę.

Termin zakończenia realizacji dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych to 18 listopada 2019 r.

 

 13 lipca2018 r.

Gmina Miasto Rzeszów informuje, iż zakończył się proces  przygotowania umów uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, które będą zawierane z mieszkańcami Rzeszowa zakwalifikowanymi do udziału w ww. przedsięwzięciu w wyniku naboru uzupełniającego.

Począwszy od 16 lipca br. będą Państwo telefonicznie i e-mailowo zapraszani do podpisania umów (zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi we wniosku).

Przypominamy, iż w celu podpisania umowy powinni się Państwo stawić osobiście, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, zawierającym zdjęcie. W przypadku braku możliwości osobistego podpisania umowy (np. w sytuacji, gdy nieruchomość stanowi współwłasność kilku osób lub gdy właściciel jest czasowo nieobecny), może ona zostać podpisana przez pełnomocnika. W takim przypadku wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, podobnie jak miało to miejsce przy składaniu wniosku, zgodnie z zapisami rozdziału II ust. 7 „Regulaminu naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu” istotnym jest, aby taką konieczność zasygnalizować zaraz po zaproszeniu do podpisania umowy, bo będzie się ona wiązała z koniecznością aktualizacji już przygotowanej umowy.

 

 11 czerwca 2018 r.

Informujemy, iż w związku z zakończeniem procedury odwoławczej, na stronie www.rzeszow.pl zostały opublikowane zaktualizowane:

 1. Lista podstawowa lista Mieszkańców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację na podstawie kryteriów formalno – prawnych i uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji na podstawie kryteriów merytoryczno – punktowych (uszeregowana wg liczby otrzymanych punktów oraz uszeregowana w podziale na gminy)

2. Lista rezerwowa – lista Mieszkańców, którzy ze względu na przyznaną liczbę punktów oraz ograniczenie wynikające z limitu instalacji w projekcie nie zostali ujęci na Liście podstawowej (uszeregowana wg liczby punktów oraz w podziale na Gminy)

3. Lista wniosków, które nie zakwalifikowały się do projektu – lista wniosków, które nie spełniły kryterium formalno-prawnego.

 Lider projektu - Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że Lista podstawowa Mieszkańców zakwalifikowanych do projektu może ulec rozszerzeniu o Mieszkańców znajdujących się na Liście rezerwowej, w przypadku pojawienia się oszczędności po wyłonieniu Wykonawcy instalacji fotowoltaicznych.

Kolejność wniosków na Liście rezerwowej, które w kryteriach merytoryczno-punktowych oraz kryterium zużycia energii elektrycznej mają wartość 0,00 na tym etapie została uszeregowana alfabetycznie. W przypadku pojawienia się możliwości zakwalifikowania do projektu zostanie przeprowadzone losowanie.

 

21 maja 2018 r.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym na stronie http://rof.org.pl/instalacje-fotowoltaiczne-dla-mieszkancow-gmin-rzeszowskiego-obszaru-funkcjonalnego-2/ zostały opublikowane wyniki naboru uzupełniającego, tj.:

1. Lista podstawowa lista Mieszkańców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację na podstawie kryteriów formalno – prawnych i uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji na podstawie kryteriów merytoryczno – punktowych ( z uszeregowaniem punktowym wraz ze zużyciem energii oraz w podziale na gminy)

2. Lista rezerwowa – lista Mieszkańców, którzy ze względu na przyznaną liczbę punktów oraz ograniczenie wynikające z limitu instalacji w projekcie nie zostali ujęci na Liście podstawowej (z uszeregowaniem punktowym wraz ze zużyciem energii oraz w podziale na Gminy, z zastrzeżeniem, że kolejność wniosków na Liście rezerwowej, które w kryteriach merytoryczno-punktowych oraz kryterium zużycia energii elektrycznej maja wartość 0,00, na t6ym etapie została uszeregowana alfabetycznie)

3. Lista wniosków, które nie zakwalifikowały się do projektu – lista wniosków, które nie spełniły kryterium formalno-prawnego.

 

21 maja 2018 r.

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie powołania komisji przeprowadzającej losowanie wniosków Mieszkańców oraz zgodnie z Regulaminem naboru wniosków Mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”  w dniu dzisiejszym (21.05 br.) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia ROF, ul. Rynek 5 w Rzeszowie odbędzie się ww. losowanie. Mieszkańcy, którzy posiadają taką samą liczbę punktów i takie samo zużycie energii, zostaną zakwalifikowani na Listę podstawową lub Listę rezerwową w wyniku przedmiotowego losowania.

Sytuacja ta dotyczy 9 wniosków Mieszkańców, z których każdy otrzymał 2 punkty na podstawie kryteriów merytoryczno-punktowych oraz posiada zerowe zużycie energii.

Niezwłocznie po utworzeniu Listy podstawowej oraz Listy rezerwowej, zostanie ona w dniu dzisiejszym opublikowana na stronie internetowej www.rof.org.pl oraz na stronach internetowych Gmin uczestniczących w projekcie.

 

23 kwietnia 2018 r.

Informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. zakończył się nabór uzupełniający wniosków przystąpienia do projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-  projekt parasolowy”. W ramach naboru złożonych zostało łącznie 763 wnioski (w tym 266 w Rzeszowie).

W najbliższych tygodniach prowadzona będzie ocena złożonych wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie rof.org.pl oraz na stronach internetowych Gmin uczestniczących w projekcie w dniu 21 maja 2018 r., po zakończeniu procedury oceny. Opublikowane zostaną:

Lista podstawowa lista Mieszkańców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację na podstawie kryteriów formalno – prawnych i uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji na podstawie kryteriów merytoryczno – punktowych

oraz

Lista rezerwowa – lista Mieszkańców, którzy ze względu na przyznaną liczbę punktów oraz ograniczenie wynikające z limitu instalacji w projekcie nie zostali ujęci na Liście podstawowej.

Jednocześnie – w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych – informujemy, iż w dniu 19 kwietnia br. opublikowane zostały wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami, a termin składania ofert ustalono na dzień 8 maja br. Szczegółowa informacja i treść ogłoszenia o zamówieniu dostępna jest tutaj.

 

12 kwietnia 2018 r.

Informujemy, iż trwa postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - -projekt parasolowy”.

Pozstępowanie dotyczy dostawy i montażu instalacji zarówno u mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w naborze, który odbył się jesienią 2017 r., jak tez u mieszkańców, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie w ramach naboru uzupełniającego.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z opisem jego przedmiotu i wymagań technicznych dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w zakładce „Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro”.

Termin składania ofert upływa 27 kwietnia.

 

20 marca 2018 r.

Szanowni Państwo!

 Informujemy, że uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF, wprowadzono zmianę w regulaminie naboru wniosków, zgodnie z którą została dopuszczona możliwość przedkładania deklaracji podatkowej za 2017 r. w celu uzyskania punktów w kryterium podatkowym (na dotychczasowych zasadach). Pozostałe przepisy Regulaminu nie uległy zmianie

Obok znajduje się aktualna treść Regulaminu naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

 

 12 marca 2018 r.

  Szanowni Państwo!

  Informujemy, że wnioski przystąpienia do projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” przyjmowane będą w ramach naboru uzupełniającego w dniach 19 marca – 20 kwietnia 2018 roku, w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Miast/Gmin.

Lp.

Gmina

Adres

Pokój

Godziny przyjmowania wniosków

1

Gmina Boguchwała

Urząd Miejski w Boguchwale
ul. Suszyckich 33 (dawniej ul. Tkaczowa 134,

36-040 Boguchwała

pok. nr 16

godziny pracy urzędu

2

Gmina Chmielnik

Urząd Gminy w Chmielniku

Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50

pok. nr 23 i 37

godziny pracy urzędu

3

Gmina Czarna 

Urząd Gminy w Czarnej

Czarna 37-125 Czarna 260

Biuro Obsługi Klienta

godziny pracy urzędu

4

Gmina Czudec 

Urząd Gminy w Czudcu,

ul. Starowiejska 6, 38-120

pok. nr 10

godziny pracy urzędu

5

Gmina Głogów Małopolski 

Urząd Miejski w Głogowie Młp.,

ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Młp.

pok. nr 4

godziny pracy urzędu

6

Gmina Krasne

Urząd Gminy w Krasnem,

36-007 Krasne 121

pok. nr 3

godziny pracy urzędu

7

Gmina Lubenia

Urząd Gminy w Lubeni,

36-042 Lubenia 131

pok. nr 26

godziny pracy urzędu

8

Gmina Łańcut

Urząd Gminy w Łańcucie,

ul. Mickiewicza 2a,

37-100 Łańcut

pok. nr 33

godziny pracy urzędu

9

Gmina Miasto Łańcut

Urząd Miasta Łańcut,

Plac Sobieskiego 18,

37-100 Łańcut

pok. nr 22

godziny pracy urzędu

10

Gmina Miasto Rzeszów

 rząd Miasta Rzeszowa,

pl. Ofiar Getta 7,

35-002 Rzeszów

pok. nr 43

godziny pracy urzędu

11

Gmina Świlcza

Urząd Gminy w Świlczy,

36-072 Świlcza 168

pok. nr 3

pon. w godzinach 8:00 – 16:30, wt. – pt. w godzinach 8:00 – 13:30

12

Gmina Trzebownisko

Urząd Gminy w Trzebownisku,

36-001 Trzebownisko 976

pok. nr 5.

godziny pracy urzędu

13

Gmina Tyczyn

Urząd Miejski w Tyczynie,

Rynek 18, 36-020 Tyczyn

pok. nr 28 i 29

godziny pracy urzędu

 

  

 20 lutego 2018 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w dniach 19 marca – 20 kwietnia 2018 roku trwał będzie nabór uzupełniający wniosków przystąpienia do projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

 

Wnioski przyjmowane będą w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Miast/Gmin uczestniczących w projekcie.
Dokładne dane co do miejsc przyjmowania wniosków zostaną podane na tydzień przed rozpoczęciem naboru – zastrzega się możliwość zmiany terminów naboru.
 

Wszelkie materiały i informacje dotyczące projektu, w tym zasad naboru i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (tj. Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) rof.org.pl oraz na stronie internetowej Miasta Rzeszowa i stronach Urzędów Miast/Gmin właściwych dla pozostałych Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Prosimy o bieżące i uważne śledzenie stron internetowych wskazanych powyżej, ponieważ tylko za ich pośrednictwem będą przekazywane wszelkie i wiążące informacje dotyczące zmian w projekcie.
 

Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” – prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wszystkimi załącznikami:
•    
01 Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”,
• 
02 Wniosek przystąpienia do Projektu,
• 
03 Projekt umowy uczestnictwa w Projekcie,
• 
04 Wzór karty weryfikacji technicznej,
 05 Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy,
 06 Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną na potrzeby działalności gospodarczej, rolniczej w tym agroturystyki,
 07 Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego,
• 
08 Oświadczenie o pomocy publicznej de minimis,
 09 Szacunkowe koszty instalacji PV,
 10 Wykaz mikroinstalatorów na terenie Podkarpacia,
• 
11 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich.
 
W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: oze@rof.org.pl. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej Lidera Projektu
rof.org.pl w zakładce Pytania i odpowiedzi
 

UWAGA: W trakcie trwania projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w jednym gospodarstwie domowym może zostać zamontowana tylko jedna instalacja fotowoltaiczna (osoby, które zakwalifikowały się do projektu w ramach naboru w roku 2017 nie mogą składać wniosku po raz kolejny na to samo gospodarstwo domowe).

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi ze szkolenia – DO POBRANIA.

Poniżej znajduje się również Lista wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w naborze z 2017 r. oraz lista wniosków, które nie zostały zakwalifikowane
LISTA PODSTAWOWA_gminy
LISTA PODSTAWOWA_punkty
LISTA WNIOSKÓW_PROCEDURA ODWOŁAWCZA
LISTA WNIOSKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 
Dokumenty archiwalne dotyczące naboru wniosków w projekcie parasolowym znajdują się TUTAJ.